Untitled design

Kucipa – Người bị bướu cổ

Truyền thuyết

Kucipa là một nông dân ở vùng Kahari, rất đau khổ vì cục bướu nơi cổ ngày một lớn. Cảm thấy xấu hổ vì tật bệnh của mình, Kucipa thường tránh xa chỗ đông người mà tìm đến những nơi hẻo lánh để ẩn cư.

Một ngày nọ, có Đại sư Nagarjuna đi ngang qua. Ngay khi vừa nhìn thấy ngài, Kucipa đã có lòng mến mộ bèn chắp tay đảnh lễ và thưa: “Cuối cùng rồi thầy cũng đến. Con xưa nay đau khổ vì nghiệp cũ. Cúi xin thầy từ bi tế độ.”

Sư Nagarjuna nhận thấy con người bệnh tật kia có thể tu tập pháp thiền định của ngài do có duyên đời trước, nên ngài hiển lộ Mạn-đà-la của Guhyasamaja và đưa Kucipa vào Đàn pháp.

Đoạn Sư dạy: “Nay ngươi hãy lấy cái bướu nơi cổ của ngươi làm pháp quán tưởng. Hãy tưởng tượng cái bướu ấy mỗi lúc một lớn hơn.”

Kucipa thực hành thiền định y theo lời chỉ bảo của sư, quán cái bướu mỗi lúc một lớn hơn trước khi sự khổ đau kịp đến. Khi Nagarjuna trở lại, Kucipa bảo rằng phương pháp trị liệu có hiệu quả.

Sư nghe thế liền dạy rằng: “Lần này, ngươi hãy quán tưởng cả thế giới này hiển hiện trong cái bướu ấy.” Kucipa thiền định liên tục và cục bướu tự nhiên nhỏ lại, teo dần và biến mất.

Kucipa  “The Man with a Neck Tumor”

 Kucipa was from a low caste family and earned his living by working in the fields. One day, a tumor began to grow on his neck. It became so large and painful that he went to lonely places so that no one could see him. There, he met the holy Nagarjuna. Kucipa took faith in him and greeted him, then asked for teachings to free him of torment he was experiencing due to previous karma, as he was unhappy due to the pain.

After confirming Kucipa’s sincerity to practice, Nagarjuna initiated him into the Guhyasamaja tantra and gave him the instructions on the Developing and the Perfecting Stages. Kucipa followed Nagarjuna’s instructions carefully, and the tumor eventually disappeared. Nagarjuna then asked if he was happy now that the tumor was gone. In reply, Kucipa said he was happy, and so Nagarjuna gave these instructions:

Pain and pleasure arise from the being and non-being When free from the notions of these two extremes, How can there be pain and pleasure? Existing things themselves are empty of inherent nature.

Kucipa came to excellent realization and obtained the siddhi of Mahamudra without mental constructions.

~ Trích “Các vị Chân sư Đại Thủ Ấn” – Nguyên tác: “Masters of mahamudra of the 84 buddhist siddhas”
Tác giả: Keith Dowman
Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến