Dharmapa

Dharmapa – Kẻ không ngừng học hỏi

Truyền thuyết

Dharmapa là một thư sinh chăm chỉ. Ông đọc sách không biết chán, nhưng tiếc một điều là ông không có óc phân tích và tính nhạy bén trong việc tiếp thu các kiến thức của thầy dạy.

Vì vậy ông không thể áp dụng những điều đã học vào cuộc sống thực tiễn. Ngoài ra, ông vừa học xong thì lại quên ngay.

Ngày nọ, ông gặp một nhà Du-già và thổ lộ trở ngại ấy. Sư thương tình điểm đạo và truyền nội lực của một chân sư cho Dharmapa và dạy:

Hãy như thợ rèn kia

Nấu kim loại sắt, thép
Tan chảy thành một khối
Hãy đốt cháy kiến thức
Tan vào tâm hư vô.

Dharmapa nghe qua chợt hiểu ý của sư. Ngài nhận biết rằng những điều ngài đã học cũng sẵn có ngay trong chính bản tâm.

Mahasiddha Dhamapa – “The Man of Dharma”

Dharmapa means ‘the Man Who Has the Wisdom Gained by Study’. In Vikramasura, there lived a Brahman who studied diligently but was without the wisdom of critical reflection or meditation.

One day, he met a yogin who said he must have much Dharma in his mind since so much studying had been done. However, he replied that he was not able to practice what he had learned and begged the yogin to teach him a way to retain what he learned.

There and then, the yogin gave him the initiation which transfers spiritual power. He then gave him instructions on how to integrate the many themes of the Dharma.

As Dharmapa listened to the instructions the yogin gave, he understood what it all signified. As he realized the unified wholeness of the many doctrines he had heard, he obtained the siddhi of Mahamudra. When his time came, he went to the realm of the Dakas in this very body.

Tác giả: Keith Dowman

Nguồn: Các vị Chân sư Đại Thủ Ấn

Nguyên tác: Masters of mahamudra of the 84 buddhist siddhas

Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến