Mahipa

Mahipa – Con người vĩ đại

Truyền thuyết

Mahipa là cư dân vùng Magadha (Ma-kiệt-đà). Ông có một thân hình cường tráng, lực lưỡng và khoẻ mạnh. Vì vậy, ông thường tự ca ngợi bản thân: “Ta là người khoẻ nhất mà không ai trên đời này có thể địch lại.”

Một ngày nọ, Mahipa tình cờ gặp một nhà sư Du-già trên đường đi vào thành. Sư dừng lại nhìn ông một cách chăm chú và hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy?”

“Không! Không! Tôi chẳng suy nghĩ gì cả!”

Mahipa thối lui một bước.

“Không đâu! Ta biết ngươi đang thầm nghĩ: “Ta là kẻ bất khả chiến bại”.”

Nghe sư đoán đúng ý nghĩ của mình, Mahipa chợt rùng mình, tâm tư bàng hoàng, trở nên khiêm cung và rạp mình đảnh lễ sư. Sư dạy: “Hãy từ bỏ lòng kiêu mạn!”

“Vâng. Cúi xin đại sư chỉ dạy”
Nhà sư làm phép điểm đạo và khai tâm cho Mahipa, rồi đọc bài kệ như sau:

Các pháp tự tâm sinh

Thiền định không ngừng nghỉ
Tức thời tâm không sinh
Niết bàn thường tịch tịnh
Trừng tâm là tối hậu
Nghe xong, Mahipa thưa: “Bạch thầy, con không hiểu.”
Sư lại nói: “Tánh Không là sức mạnh vô biên. Người có sức mạnh vô biên là người thấu đạt tánh Không.”
Mahipa nghĩ rằng những lời dạy của sư chẳng gợi lên một vấn đề gì là khó khăn cả. Nhưng mỗi lần ông muốn nắm bắt đối tượng của thiền định thì lại thất bại, và muốn nắm bắt ý thức thì nó trơn tuột. Sau cùng, Mahipa mới hiểu được rằng chân lý không ngằn mé, bao la như bầu trời.

Mahasiddha Mahipa

Mahipa was from Magadha, born into a low caste. He had great bodily strength, but was always controlled by his pride, thinking he could not be challenged by any living being. One day a yogin came by and a conversation started. When Mahipa became a believer, the yogin told him to purify the stains of his arrogance, at which Mahipa requested to be taught the way. The yogin gave him the initiation which transfers spiritual power and was taught the instructions which take contradictions as path. Mahipa held on the path and obtained siddhi,

For 300 years, he gave powerful instructions to countless beings in Magadha, and with 250 followers, he entered the realm of the Dakas in this very body.

Tác giả: Keith Dowman

Nguồn: Các vị Chân sư Đại Thủ Ấn

Nguyên tác: Masters of mahamudra of the 84 buddhist siddhas

Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến