Tulku+Thondup+smiling+near+shrine3

Tam thân

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. […]

Read more
1 26 27 28 29 30 55