Tô Longchenpa

Lục độ ba la mật

Sáu Pháp Toàn Thiện Siêu Việt (Lục Độ Ba La Mật)  Trong Liễu Nghĩa Giáo Huấn Chân Pháp Mật Điển có nói: Hãy cúng dường phẩm vật tối hảo như hoa thơm và bồ đoàn,  Hãy thu vén (đạo tràng) và tự kiểm soát cung cách hành xử,  […]

Read more
1 29 30 31 32 33 55