Menri style

Dakini – Trí Tuệ Từ Mặt Nữ Tính Của Chúng Ta

Phụ nữ giữ một vai trò mang tính biểu tượng trong hệ thống thần thánh của Phật giáo Tây Tạng và được gọi là những vị dakini. Từ dakini có nghĩa là “vị du hành trên không,” tức là một phụ nữ bay. Vì bầu trời biểu trưng cho cõi không nên một vị dakini có thể được xem là một vị du hành trong cõi không.

Read more
1 38 39 40 41 42 51