vairotsana-1-jpg

Đại Dịch Giả Vairotsana

Vairotsana nổi danh là một Đại dịch giả giác ngộ, một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Ngài đã phiên dịch tất cả các giáo pháp Tam Thừa sang tiếng Tạng với tài năng dịch thuật xuất chúng.  

Kết quả hình ảnh cho vairotsana

                                     Đại Dịch giả Vairotsana (giữa) đang chỉ dạy cho Ngài Pang Mipham Gonpo (Phải)

Vairotsana là Đại dịch giả sống trong triều đại Vua Trisong Deutsen. Ngài là một trong bảy tu sĩ Tây Tạng đầu tiên được phái sang Ấn Độ để tu học với Ngài Shri Singha. Cùng với Đức Liên Hoa Sanh và Vimalamitra, Ngài là một trong ba Đạo sư chính yếu đã đem giáo lý Dzogchen (Đại Viên Mãn) tới Tây Tạng. Các đời Hóa Thân của Ngài gồm có: Các Hóa thân của Kongtrul, Đức Minling Trichen, Đức Zha Deu Trulshik Rinpoche và Đức Shichen Vairo Tulku.