manjushri1

Công đức của việc trì tụng Thần chú của Đức Văn Thù Sư Lợi

 

Công đức của việc trì tụng Hồng danh và thần chú của Đức Văn Thù, tán thán và tham gia vào các thực hành thiền định về Đức Văn Thù là vô lượng và vượt ra ngoài sự hiểu của chúng sinh. Tuy nhiên, một giọt công đức trong đại dương công đức đó sẽ được miêu tả ở đây với sự giúp đỡ của giáo lý Phật Đà và các luận giải.  

Image result for om ah ra pa tsa na dhi
Đại học giả vĩ đại của truyền thống Ngagyur Nyingma, Đấng toàn tri Rongzom nói rằng, “Bản chất và Hồng danh của Đức Jampal là gì, hỡi hiền triết Văn Thù? Làm sao có thể miêu tả được những hồng danh hoàn hảo được tụng đọc? Từ Hiền triết Văn Thù liên quan đến sự tỉnh thức bất nhị, bản tánh của chư Phật, bản tánh của tâm Bồ đề, tâm giác ngộ – sự thực của mọi hiện tượng – sự hiển bày vật lý – Thân Quý giá trọn vẹn và hóa thân, trải nghiệm bởi các ngài trong bản tánh của Thân Trí Tuệ. Và mọi hiện tượng của chư Phật và Bồ Tát được miêu tả trong kinh điển Đại thừa và Tiểu thừa cũng được coi là Đức Phagpa Jampal.” Bởi vậy biết được ý nghĩa của Phagpa Jampal, những lợi lạc của việc trì tụng hồng danh linh thánh của ngài sẽ được nhấn mạnh trong các dòng sau đây.

Trong Mật điển Namasangirti có viết rằng, “Đức Kim Cương Thủ, chúa tể của Mật điển! Những phẩm tánh tốt đẹp vô lượng và nhiều sự hoàn hảo khác sẽ đạt được. Đức Kim Cương Thủ, người nắm giữ hoàn hảo các lời cầu nguyện trì tụng của hồng danh tối thượng của đức Văn Thù sẽ nhanh chóng đạt được những phẩm tánh giác ngộ, nhờ đó giải thoát dựa vào hai sự tích lũy: sự tích lũy công đức với những quan niệm và sự tích lũy trí tuệ vượt ra ngoài những quan niệm. Sau đó, người đó sẽ giải thích chánh Pháp đến với chúng sinh mà không nhập Niết bàn trong nhiều kiếp, và sẽ trở thành Vua Pháp, bậc nắm giữ Pháp trong mười phương.”

Và trong Luận giảng Namasangirti của đức Rathna Akar Gupta có đoạn: “Namasangirti được giúp sức bởi những phẩm tánh vô cùng rộng lớn của các thân và trí tuệ, và vô song, được ban tặng những lợi ích lớn lao. Vì thế, những lợi ích của nó phải được biết đến như miêu tả trong các bản văn liên quan đến những lợi ích tâm linh của lời cầu nguyện này.” Và “Nó cần phải được hiểu như là nguồn gốc nguyên thủy của chư Phật, phương tiện của sự cứu giúp, đối tượng của chư Phật và người bạn tâm linh của mọi vị Phật và nhiều điều khác.

Những thiện nam tử và thiện nữ nhân may mắn, có thể mong chờ vào việc đạt giác ngộ bằng các thần chú bí mật cần viết điều này thành một quyển sách; sau đó dù điều này có được đọc, quán chiếu hay thiền định một cách đúng đắn về sự thực tối thượng – hành xử theo cách này sẽ mang đến những phẩm tánh và lợi lạc tích cực vô lượng. Bởi vậy, như được tán thán bởi Đức Phật, điều này cần được giải quyết một cách hoàn hảo.”

Như được tuyên bố trong “Những môn đồ hài lòng của con đường Trung Đạo – Luận giảng Namasangirti”: “Trì tụng hồng danh của đức Văn Thù chỉ một lần sẽ nhiều công đức hơn so với trì tụng hồng danh các vị Phật khác với số lần nhiều như hạt cát trên sông Ganga trong nhiều kiếp, bởi đức Văn Thù là bậc thầy tâm linh của vô số vị Phật.”

Từ Ba Khía cạnh luận giảng Namasangirti của Đấng Toàn tri Rongzom Pandita: “những thiện nam tử và thiện nữ nhân may mắn, khởi lên ý định thanh tịnh vì sự giác ngộ và bước vào cỗ xe vĩ đại với niềm tin tuyệt đối, ban đầu cần trì tụng hồng danh của đức Văn Thù – bản tánh lớn lao của mọi chư Phật trong mười phương, bậc nắm giữ mọi phẩm tánh quý giá của chư Phật. Bởi lòng từ bi và những hoạt động giác ngộ của chư Phật không bao giờ ngừng, ngài đáp ứng mọi nguyện ước của chư Phật trên khắp hư không, và các cõi giới chúng sinh. Vì thế, thậm chí công đức của việc trì tụng hồng danh mọi vị Phật trong nhiều kiếp như cát sông Ganga [sông Hằng] cũng không thể sánh bằng công đức của việc trì tụng hồng danh đức Văn Thù.

Hơn thế nữa, “Người ta cần biết rằng, việc đọc tụng hồng danh đức Văn Thù giống như việc đọc lên toàn bộ những phẩm tánh tốt lành của mọi vị Phật.” Và, “Những thiện nam tử và thiện nữ nhân may mắn, đã mong muốn đạt được những thực hành của thừa lớn hơn, mong muốn giải thoát hoàn toàn khỏi những tội lỗi và mong muốn làm sáng tỏ mọi khía cạnh của Pháp như là sự hiển bày của những hình ảnh khác nhau trong gương vì lợi ích của mọi chúng sinh, người ta cần nỗ lực tạo ra trí tuệ bất nhị bằng cách tụng đọc hồng danh đức Văn Thù. Làm sao mà trí tuệ bất nhị có thể được tạo ra bằng cách trì tụng Namasangirti? Người ta cần hiểu rằng chính ở trong bản văn có viết rằng Phật Pháp vô biên, 84 000 Pháp môn chân thật và nhiều điều khác, chỉ phương tiện để làm lợi lạc chúng sinh đã được giảng dạy.”

Và: “bằng việc trì tụng hồng danh đức Văn Thù, bản tánh chân thật của mọi hiện tượng cần được mong đợi, chú ý, nhiệt tình, và niềm tin chắc chắn cần được sinh ra. Thông qua những sức mạnh, niềm tin, sự tinh tấn, tỉnh thức, thiền định và trí tuệ này, những điều phù hợp với hiện tượng bất nhị có thể được tạo ra trong dòng chảy của tâm. Nhờ đó, tri kiến của tôi và của tôi sẽ có thể tránh được. Nếu đạt được điều này, người ta sẽ thoát khỏi những ý niệm  – điều mà dẫn đến sự thiếu hiểu biết về nhị nguyên và không bám chấp, ở đó người mộ đạo sẽ điềm tĩnh và thoát khỏi những bám chấp. Thêm vào đó, sẽ không có nguyên nhân nào để khổ đau sinh khởi. Vì thế, khi đã quen thuộc với sự bất nhị của các hiện tượng, nó cần được thực hành không gián đoạn. Bằng cách trở nên quen thuộc với nó, toàn bộ những lỗi lầm sẽ suy giảm và tâm bạn sẽ không thể tách rời với sự tỉnh thức bất nhị. Cách thức thực sự để đạt được điều này là trì tụng hồng danh đức Văn Thù. Theo cách này, hai sự tích lũy – công đức và trí tuệ sẽ có thể đạt được cùng lúc. Bằng cách miêu tả những phẩm tánh tâm linh của đức Phật, điều vô cùng lợi lạc với chúng sinh, sự tích lũy những thiện hạnh sẽ đạt được. Trong khi nhấn mạnh ý nghĩa chân thực của các hiện tượng bất nhị, sự tích lũy trí tuệ sẽ đạt được.

Và đức Jamyang Khentse Wangpo Padma Wodsal Dongag Lingpa dạy rằng: “Theo cách này, nếu người ta nỗ lực trì tụng như thế, chư Phật và Bồ Tát sẽ gia trì và người đó sẽ đạt đến sự không sợ hãi, trở thành chủ thể có chủ đích của Các bậc Thanh Văn và Duyên Giác, các vị thần của thế giới thế tục và vượt khỏi thế tục sẽ bảo vệ và người đó sẽ không bao giờ tái sinh vào tám thời điểm xấu và bởi vậy sẽ duy trì sự không sợ hãi, tràn ngập trong sự hoàn hảo ba phần kỳ diệu. Được ban tặng công thức huyền diệu vô biên, kiến thức, sự đức hạnh và những điều như thế mà không hề suy giảm sẽ làm sự giác ngộ nhanh chóng xảy đến. Bởi vậy, mật điển Văn Thù này, được coi là là tâm điểm của cầu nguyện, đem đến rất nhiều lợi lạc!

Những công đức rộng lớn và cô đọng này được miêu tả trong các bản luận giải của Manjushri Nama Samgiti bởi các Đạo sư như ngài Tsendra Gomi, Pal Nyimed Dorjee, Dombi Heruka, Sangdan, Due Zhabpa, Jigten Wangcchuk Padma Karpo, Drubchen Paimai Tsho, Nyima Pal và nhiều vị khác. Những độc giả uyên bác có thể tìm đọc các bản luận giải này để có thêm thông tin.
Trích: Nyingma Monlam 2012.
Việt dịch: Hạnh Phúc – Phúc Minh