14102477_1565785950396469_556508865773570193_n

Bài Tán Thán và Niệm Hồng Danh Đức Phật

BÀI TÁN THÁN NGẮN CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
***
Đấng lãnh đạo giữa loài người, khi Ngài đản sanh,
Ngài đi bảy bước ngay trên mặt đất này
Miệng nói ta là tối tôn trên thế gian
Con đảnh lễ Ngài, Đấng đã hiển bày trí huệ!
Với sắc thân toàn hảo, Ngài nắm giữ tam thân thanh tịnh
Đại dương trí huệ, Ngài như núi vàng lấp lánh
Thanh danh của Ngài vang tỏa khắp ba cõi
Con đảnh lễ Ngài – Đấng bảo hộ tối tôn!
Đấng có các tướng tối hảo, khuôn mặt Ngài tỏa sáng như vầng trăng tinh khiết.
Con đảnh lễ Ngài – Đấng có kim quang chói lọi.
Thoát khỏi mọi lỗi lầm, ba cõi không ai sánh,
Con xin đảnh lễ Ngài, đấng nắm giữ trí huệ vô song.
Đấng bảo hộ với lòng đại bị,
Đấng toàn giác, Ngài là Bậc Thầy,
Phước điền vô lương công đức và phẩm hạnh,
Đức Như Lai, con xin đảnh lễ.
Bằng tịnh hóa, giải thoát khỏi tham dục,
Bằng thiện hạnh, thoát khỏi các đọa xứ,
Là độc nhất để dẫn chúng sanh về chân thật tánh
Pháp Bảo mang an lạc, con xin đảnh lễ,
Những vị, đã đạt giải thoát, dẫn con đường tới tự do
Và hoàn hảo an trú trong sự thanh tịnh qua tu tập,
Tựa như ruộng phước với những phẩm tánh của sự siêu việt,
Tăng Đoàn thánh chúng, con xin đảnh lễ;
Con xin đảnh lễ tất cả Chư Phật;
Con xin đảnh lễ Thánh Pháp bảo hộ;
Con đảnh lễ chư hiền thánh Tăng;
Tam bảo, con xin đảnh lễ với lòng tôn kính!
Tới tất cả các Đấng xứng đáng để đảnh lễ,
Con xin lễ lạy với vố số phân thân
Và có hết thảy bao nhiêu cõi Tịnh Độ,
Với lòng thành kính, con xin đảnh lễ!
Như ánh sao, ảo ảnh, nến tàn,
Như trò ảo thuật, sương sớm, bong bóng nước,
Như là giấc mông, ánh chớp, mây:
Hãy nhìn nhận các pháp hữu vi là như thế.
Không làm bất cứ gì xấu ác.
Hoàn hảo thực hiện những việc lành,
Và hoàn toàn điều phục tâm trí;
Đó là lợi dạy của Đức Phật.
Nhờ công đức này, mong chúng con đạt tới trí Toàn giác
Và hàng phục được các kẻ thù xấu ác;
Mong cho các chúng sinh đang ngụp lặn giữa con sóng sinh, lão, bệnh, tử
Được giải thoát khỏi đại dương luân hồi.

XƯNG NIỆM HỒNG DANH ĐỨC PHẬT

***

Nam mô Bổn sư, Thế Tôn,
Như Lai, Ứng Cúng,
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Điều Ngự Trượng Phu,
Vô Thượng Sỹ, Thiên Nhân Sư,
Tới Ngài, Đấng Bổn Sư, Phật, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni,
Con xin đảnh lễ, nguyện xin quy y, thành tâm cúng đường.

(Tụng đọc 3 lần)

—-

Trích từ Tuyển tập các thực hành