maxresdefault (2)

Lợi lạc của việc trì tụng bài Bách Tự Minh Chú

 

OM, VAIZA SATO SAMAYA, MANU PALAYA, VAIZA SATO TENOPA TISHA, DRI DRO MEY BHAWA, SUTO KAYO MEY BHAWA, SUPO KAYO MEY BHAWA, ANU RAKTO MEY BHAWA, SARWA SIDDHI MEM PRAYATSA SARWA KARMA SU TSA MEY TSI TAM SHRI YAM KURU HUM, HA HA HA HA HO, BHAGHAVAN SARVA TATHAGATA BENZA MA MEY MUN ZHA BEN ZHI BHAWA MAHA SAMAYA SATO AH

Trong Diệt Tội Trang Nghiêm Sám Hối Mật Điển có nói:

Bách tự minh chú là tinh túy của tâm Giác Ngộ của tất cả các Đấng Thiện Thệ. Bài minh chú này tịnh hóa mọi sự phá giới, mọi vi phạm, mọi chướng ngại thuộc ý niệm (sở tri chướng).

Bách tự minh chú là pháp sám hối siêu việt, và việc trì tụng bài minh chú này một trăm lẻ tám lần khônggián đoạn sẽ chữa lành được mọi sự phá giới, vi phạm, và sẽ cứu ta khỏi bị đoạ vào ba cõi thấp. 

Chư Phật trong quá khứ, hiện tạivị lai sẽ nhìn kẻ hành giả trì tụng bài minh chú này trong công phuhằng ngày như là đứa con xuất sắc nhất của các Ngài, ngay cả trong chính đời này, và sẽ che chởgia hộ kẻ ấy. 

Vào lúc chết, chắc chắn người ấy sẽ trở thành người xuất chúng nhất trong những bậc trưởng tử của tất cả chư Phật. 

Trong Bảo Trang Tối Yếu có nói:

Trì tụng đúng đắn hai mươi mốt biến bách tự minh chú, 
Trong khi quán tưởng rõ ràng đức Kim Cang Tát Đoả 
 Ngự trên toà sen trắng và đài trăng, 
Tạo thành năng lực gia trì nâng ta khỏi sa ngã
Can ngăn không cho sa ngã tăng trưởng
Các Đại Thành Tựu Giả đã dạy như thế. 
Vì thế, hãy luôn luôn hành trì pháp môn này. 
Nếu trì tụng bách tự minh chú một trăm ngàn lần, 
Con sẽ trở thành hiện thân đích thực của sự cực kỳ thuần tịnh. 

Trích từ “Lời Vàng của Thầy tôi”