17553929_1614059608612104_2179920127189262855_n

NGÀY MAI (15/09/2017) LÀ NGÀY VÍA CỦA CHƯ DAKINI

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên.

Ngày mai 15/09/2017 (tức ngày 25 Tạng lịch) là ngày vía của Chư Dakini. Mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !
www.vietrigpalotsawa.org