maxresdefault (17)

NGÀY MAI (19/09/2017) LÀ NGÀY VÍA CỦA CHƯ HỘ PHÁP

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Hộ Pháp

Ngày mai 19/09/2017 (tức ngày 29 Tạng lịch) là ngày vía của Chư Hộ Pháp. Mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán… Cầu mong mọi bệnh tật và chướng ngại đều được chuyển hóa.

Mong mọi sự tốt lành !

www.vietrigpalotsawa.org