Shantideva (寂天菩萨) 23.

Những lời dạy về phát Bồ Đề Tâm như con đường

Vị Thầy vĩ đại Padmakara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển Đại Thừa, Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất. Hành động luôn vì lợi ích của người khác, Ngài là người dẫn dắt cứu độ tất cả chúng sanh trong sinh tử luân hồi đến niết bàn. Không cần phải thỉnh cầu, Ngài đều ban những hướng dẫn cho tất cả những ai đã được thuần hóa. Được phú cho lòng đại bi, Ngài là vị Vua của tất cả Bồ Tát.

Khi Ngài ngụ trong Động Sư Tử Thành tại Monkha, tôi, Công Chúa Tsogyal của xứ Kharchen, đã phát bồ đề tâm, đặt hết tâm trí vào giác ngộ tối thượng. Dâng lên một mandala bằng chất liệu quý báu đến vị Thầy vĩ đại, tôi thỉnh cầu: Emaho! Đại sư, Ngài đã dạy phải trau dồi tình thương và lòng bi với mọi người, điều quan trọng duy nhất trong giáo lý Mahayana là tu hành trong bồ đề tâm. Vậy chúng con phải dấn thân vào tu hành bồ đề tâm như thế nào?

Vị Thầy trả lời: Này Tsogyal, nếu đi vào Đại Thừa (Mahayana) mà không rèn luyện bồ đề tâm, con sẽ rơi vào những thừa thấp. Thế nên, điều cốt lõi là đặt tâm vào sự giác ngộ tối hậu và nỗ lực tu hành cho ích lợi của người khác.

Vô số những giải nghĩa chi tiết về điều này đã ghi trong sutra và tantra của Đại thừa. Khi bồ đề tâm được giải nghĩa ngắn gọn theo những giáo lý này, nó được chia thành ba phần: tu hành bên ngoài, bên trong, và bí mật.

 TU HÀNH BÊN NGOÀI VỀ BỒ ĐỀ TÂM

Công Chúa Tsogyal hỏi: Những phương pháp tu hành bên ngoài là gì?

Vị Thầy đáp: Có mười hai điểm cho sự tu hành bên ngoài.

 1. Cốt tủy của việc tu hành trong bồ đề tâm.
 2. Những phân chia của nó.
 3. Định nghĩa.
 4. Những đặc tính của hành giả.
 5. Đối tượng để thệ nguyện.
 6. Nghi lễ thọ thệ nguyện.
 7. Lợi ích của tu hành.
 8. Lý do tu hành.
 9. Những thiếu sót của việc không tu hành.
 10. Các giới luật.
 11. Đường phân chia giữa mất và được nguyện.
 12. Phương pháp phục hồi nguyện nếu bị tổn hại.

Bà hỏi: Thưa, Kính xin Ngài mô tả những điểm này.

 1. CỐT TỦY.

Vị Thầy trả lời: Cốt tủy của việc phát bồ đề tâm là khát vọng đạt được giác ngộ vô thượng cùng với nguyện làm như vậy để giải thoát tất cả chúng sanh khỏi sinh tử.

 1. SỰ PHÂN CHIA

Kinh điển mô tả nhiều loại phân chia, nhưng tóm tắt có hai loại: bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh. Bồ đề tâm nguyện là mong muốn làm lợi ích chúng sanh, nhưng chỉ một điều này thì không đủ. Điều quan trọng là thực sự dấn thân vào việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

Những người có thành kiến và tâm vị kỷ rất khó phát sinh được bồ đề tâm.

 1. ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa bồ đề tâm là sự khơi dậy trong bản thân hành giả một thái độ vị tha mà trước đó chưa từng xuất hiện.

Những người không có sự tích lũy công đức thì không khơi dậy được thái độ này.

 1. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HÀNH GIẢ.

Người thực hiện tu hành bồ đề tâm phải có những đặc tính nhất định. Họ phải khao khát hướng đến giáo huấn Đại Thừa, không giống như Thanh Văn và Phật Độc Giác. Phù hợp với đại trí tuệ, họ hoàn toàn thoát khỏi sai lầm. Họ phải thọ quy y nơi vị Thầy và Tam Bảo và phải luôn cảm thấy thờ ơ đến những giáo huấn thấp hay sai lạc. Họ phải an định và dịu dàng một cách tự nhiên.

Dân Tây Tạng thì thù địch với Giáo Pháp, những vị bộ trưởng thì tàn ác, nhà vua thì cả tin, chỉ có một số ít người dễ tiếp thu giáo lý Đại Thừa. Tsogyal, hãy thoát khỏi sự phân chia thù và bạn.

 1. ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng con thọ bồ đề tâm nguyện phải là người có nguyện Đại Thừa mà tâm Ngài tràn đầy tình thương và lòng bi. Ngài phải là một người không hành động vì lợi ích của Ngài dù chỉ trong một chốc lát và giữ gìn giới luật không vi phạm.

Trong thời buổi đen tối này, người ta sẽ rơi vào bàn tay của Mara (Ma vương) nếu không đi theo một vị thầy đủ phẩm tính.

 1. NGHI LỄ

Nghi lễ thọ bồ đề tâm nguyện như sau. Sắp xếp bày biện nhiều phẩm vật cúng dường trước Tam Bảo vào ngày rằm hay mùng tám trong tháng và năm cát tường, hãy tỏ lòng tôn kính đến Tăng Đoàn. Dâng cúng một tiệc Ganachakra đến Yidam (Bổn Tôn riêng của hành giả). Làm nhiều cúng dường torma (bánh bột) đến chư dakini, hộ Pháp, và những tinh linh mạnh mẽ. Bố thí tất cả sở hữu của con để tích tụ công đức bao la.

Vào chiều cùng ngày, dâng cúng phí tổn lễ nhập dòng cho vị Thầy. Để tỏ lòng tôn kính vị Thầy, người đệ tử nên tích lũy công đức nhờ phương diện của bảy thanh tịnh.[16]

Đặc biệt, con phải sám hối những hành động sai lầm như sau. Hãy quán tưởng chủng tự AH tại đỉnh đầu con, nhờ dòng ánh sáng chiếu ra từ chữ AH, khiến đem tất cả chúng sanh vào sự giác ngộ của chư Phật và cúng dường đến tất cả Đấng tôn quý. Nhờ phương tiện của ánh sáng thể nhập lại vào chủng tự AH, thấm nhập cam lồ thành tựu của tất cả các Đấng tôn quý rồi tan hòa vào thân, khẩu, ý của con, thiêu đốt mọi hành động sai lầm và che chướng của con. Quán tưởng như vậy và niệm âm AH 108 lần.

Hãy quán tưởng ánh sáng chiếu từ chữ HUM ở trung tâm của nguyện hữu tình nơi giữa ngực vị Thầy tan hòa vào thân, khẩu, ý của con, nhờ đó những hành động bất thiện của con được đốt sạch, hãy nghĩ như vậy rồi niệm âm HUM 108 lần.

Sau đó là sự sám hối bằng lời. Hãy nhớ lại tất cả những hành vi bất thiện đã tích lũy từ luân hồi vô thủy, niệm với sự ăn năn bài sám hối này:

Kim Cương Sư và tất cả chư Vidyadhara xin hãy lưu tâm đến con!

Tập hội Bổn Tôn,Yidam cùng với quyến thuộc của chư Phật hiền minh và phẫn nộ. Xin lưu tâm đến con

Các Đấng Chiến Thắng trong mười phương cùng với con các Ngài, xin hãy lưu tâm đến con!

Các Bà mẹ Dakini bảo vệ giáo lý cùng với các Hộ Pháp, xin hãy lưu tâm đến con!

Trong sự hiện diện của các bậc xứng đáng được sùng kính. Con_____, ăn năn sám hối mọi nghiệp của hành động bất thiện đã tích lũy bởi năng lực của suy nghĩ sai lầm qua phương tiện của thân, khẩu, ý, qua sự vi phạm những hành động phi đạo đức và sai lầm, làm cho người khác vi phạm, hay tùy hỷ khi họ vi phạm, từ vô thủy cho đến hôm nay.

Sau đó kiên quyết không để hành động xấu gia tăng, lập lại bài khẩn cầu trên, kế tiếp đọc ba lần:

Đúng như các Đấng Như Lai và các con của Ngài trong quá khứ, nhờ đời sống hoàn thiện xiển minh con đường và các địa bồ tát, đã từ bỏ những hành động phi đạo đức và bất thiện, nên con_____ ngay từ giờ phút này cho đến khi đạt tới cốt tủy của giác ngộ con sẽ từ bỏ những hành vi bất thiện do suy nghĩ sai lầm. Con nguyện từ bây giờ trở đi sẽ kiềm chế chúng.

GIÁO HUẤN DAKINI
Do YESHE TSOGYAL ghi lại và chôn dấu
Phát lộ bởi : NYANG RAL NYIMA OSER và SANGYE LINGPA


The Teachings on Taking the Arousing of Bodhicitta as the Path

The great master Padmakara is an emanation of Buddha Amitabha. Having trained his mind in the numerous Mahayana sutras, he loves all sentient beings as a mother loves her only child. Acting always for the welfare of others, he is the steersman who delivers all samsaric beings to nirvana. Without being asked he gives instruction to all those to be tamed. Endowed with great compassion he is the king of all bodhisattvas.

When he was staying in the Lion Fortress Cave at Monkha, I, Lady Tsogyal of Kharchen, aroused bodhicitta, the mind set on supreme enlightenment. Having offered a mandala of precious substances to the great master, I made this petition:

Emaho! Great master, you have taught that having cultivated love and compassion for all beings, the sole importance in the Mahayana teaching is to train in bodhicitta.

This being so, how should we engage in the training of bodhicitta?

The master replied: Tsogyal, if, having entered the Mahayana, you do not train in bodhicitta, you will fall into the lower vehicles. Therefore it is essential to always arouse the mind that is set on supreme enlightenment and to exert yourself in the trainings of benefiting others.

Countless detailed explanations of that have been given in the sutras and tantras of the Mahayana. When bodhicitta is explained concisely in accordance with these teachings, it is divided into three sections: the outer training, the inner training, and the secret training.

THE OUTER TRAINING IN BODHICITTA

Lady Tsogyal asked: What are the methods of the outer training?

The master replied: There are twelve points to the outer training.

 1. The essence of training in bodhicitta
 2. Its divisions
 3. Its definition
 4. The characteristics of the person
 5. The object from whom you take the vow
 6. The ceremony for taking it
 7. The benefits of the training
 8. The reason for training
 9. The shortcomings of not training
 10. The precepts
 11. The dividing line between losing and possessing it
 12. The method for repairing it if damaged

She asked: How are these points you have described?

 1. THE ESSENCE

The master replied: The essence of arousing bodhicitta is the desire to attain unexcelled enlightenment together with the vow to do so in order to liberate all sentient beings from samsara.

 1. THE DIVISIONS

The sutras describe many classifications of divisions, but in short, there are two kinds: aspiration and application. The aspiration is the wish to accomplish the welfare of beings, but that alone is not sufficient. It is important to actually engage in benefiting all sentient beings.

It seems to be quite difficult for prejudiced people who are not free from egotism to give rise to bodhicitta.

 1. THE DEFINITION

The definition of bodhicitta is the arising in oneself of an altruistic attitude that has not previously arisen.

This attitude will not arise in beings who have not gathered the accumulations.

 1. THE CHARACTERISTICS OF THE PERSON

The person who engages in the training of bodhicitta should possess certain characteristics. He should aspire toward the teaching of the Mahayana, unlike the shravakas and pratyekabuddhas. Due to great intelligence, he should be totally free from doubt. He should have taken refuge in a master and in the Three Jewels and should feel weary of incorrect or inferior teachings. He should be naturally peaceful and gentle.

The people of Tibet are hostile toward the Dharma, the ministers are evil minded, the king is gullible; there are only a few who are suitable recipients for the Mahayana teachings. Tsogyal, be free from partiality toward friend and enemy.

 1. THE OBJECT

The object from whom you take the bodhicitta vow should be a master who has the Mahayana aspiration and whose mind is filled with love and compassion. He should be a teacher who does not act for the benefit of himself for even an instant, and who observes his precepts without transgressions.

In this dark age, one will fall into the hands of Mara unless one follows a qualified master.

 1. THE CEREMONY

The ceremony for taking the bodhicitta vow is as follows. Having arranged an extensive display of offerings before the Three Jewels on the fifteenth or the eighth of the waxing moon in an auspicious year and month, pay respect to the sangha.

Offer a ganachakra to the yidam. Make extensive torma offerings to the dakinis, Dharma protectors, and elemental spirits. Give away all your possessions and gather a vast amount of merit.

That same evening, offer the initiation fee to the master. With respect for the master, the disciple should gather the accumulations by means of the seven pure aspects.

In particular, you should confess misdeeds as follows. Visualize the syllable  A at the crown of your head. By means of the light streaming forth from it, establish all sentient beings in the enlightenment of the buddhas and make offerings to all noble beings. By means of the light being absorbed back into the  A, absorb the nectar of the siddhis of all the noble ones, which then dissolves into your body, speech, and mind, and burns away all of your misdeeds and obscurations. Imagining that, recite A 108 times.

Imagine that the light radiating from the  HUNGin the heart of the wisdom being in the master’s heart center dissolves into your body, speech, and mind and thereby burns away all misdeeds. Thinking this, recite HUNG108 times.

Then follows the verbal confession. Remembering all misdeeds accumulated since beginningless samsara, recite this confession three times with remorse.

Vajra master and all vidyadharas, pay heed to me!

Assembly of yidam deities together with your retinue of peaceful and wrathful buddhas, pay heed to me!

Victorious ones of the ten directions together with your sons, pay heed to me!

Mother dakinis guarding the teachings together with the Dharma protectors, pay heed to me!

In the presence of those who are worthy of veneration, I, ______, remorsefully confess all the evil karmic actions I have accumulated by the power of erroneous thinking by means of body, speech, and mind, through committing unvirtuous actions and misdeeds, causing others to commit them or rejoicing in their doing so, from beginningless lifetimes to this very day.

Then resolve not to further proliferate misdeeds. Repeat the above supplication and then say three times:

Just as the tathagatas and their sons of the past, by means of the perfect life-examples of the paths and bhumis, turned away from unvirtuous actions and misdeeds, so will I, ______, from this very moment until reaching the essence of enlightenment, turn away from committing misdeeds through erroneous thinking. I vow to henceforth refrain from them.

Dakini Teachings – Padmasambhava’s Oral Instructions to Lady Tsogyal

Recorded and concealed by Yeshe Tsogyal

Revealed by Nyang Ral Nyima Oser and Sangye Lingpa

Translated according the oral teaching of Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche by Erik Pema Kunsang