IMG_0037

Pháp hội Drupcho 2019 tại Trung tâm Ripa Quốc tế

Chúng tôi vô cùng hoan hỷ xin thông báo Khai Mật Tạng Vương Terton Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sẽ ban truyền quán đảnh Gesar Thịnh Vượng và khai đàn cho pháp hội Drupcho Gesar Thịnh Vượng – Pháp hội Cầu nguyện và thọ nhận sự ban phước tại Trung Tâm Ripa Quốc Tế.

Đức Gesar Thịnh Vượng hay còn gọi là Đức Sengchen Samphel Norbu Gyalpo, Vị Vua sư tử vĩ đại đem lại mọi sự ban phước tốt lành – là hiện thân của các chư vị bổn tôn trí tuệ và thịnh vượng. Được sự ban phước từ Đức Liên Hoa Sinh, Khai Mật Tạng Vương đã khám phá Kho tàng “Terma” tâm này và là một trong hàng loạt các Kho Tàng Giáo Lý Gesar đã được Ngài khám phá.

Đây là một cơ hội quý báu cho các đệ tử được thọ nhận ân phước và khai thị trực tiếp từ Terton. Như lời tiên tri của Đức Liên Hoa Sanh, trong thời buổi hiện nay, Terton sẽ xuất hiện như là hiện thân về tâm của Đức Gesar. Trong quá khứ thời của Đức Gesar, Terton chính là Đức Dongbumpai Gyatsa Gyalkar, anh trai của Đức Gesar.

Những giáo huấn của Gesar rất quan trọng trong thời buổi hiện nay khi mà thọ mạng của con người đang suy giảm. Về hình thức, Thân Đức Gesar là Đức Văn Thù Sư Lợi, Khẩu là của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ý là của Đức Kim Cương Thủ. Về bản chất và các hoạt động giác ngộ, Đức Gesar là bất khả phân với Đức Liên Hoa Sanh.

Tham dự lễ Quán Đảnh Gesar Thịnh vượng và Lễ hội Drupcho sẽ mang đến lợi ích lớn lao cho con người trong đời sống hiện tại như: cải thiện sức khỏe, tăng trưởng tuổi thọ cũng như công đức, và thành công viên mãn trong cuộc sống.

Pháp Hội sẽ diễn ra với sự hiện diện của Đức Pháp Vương Terton Namkha Drimed Rabjam Rinpoche cùng với Đức Dungsey Lhuntrul Dechen Rinpoche và Đức Dungsey Gyetrul Jigme Rinpoche. Thời khoá chi tiết như sau:

Ngày 4 tháng 8

Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sẽ ban truyền quán Đảnh Gesar Thịnh Vượng – được tổ chức bởi Cộng Đồng Người Tạng tại Thuỵ Sỹ & tiếp theo sẽ diễn ra Lễ Hội truyền thống với các Điệu nhảy của Gesar xứ Ling.

Ngày 5-10 tháng 8

Pháp Hội Drupcho – Gesar Thịnh Vượng

Ban truyền cho Tăng Đoàn ngày 10 tháng 8

Lưu ý: sẽ có lễ quy y Tam Bảo tại Pháp Hội

Thông tin chi tiết xin liên hệ – Trung tâm Ripa Quốc Tế tại Thuỵ Sỹ: info@ripa-international.com

Nguồn: http://ripa-international.com

Ripa International Summer Retreat 2019 – Enrichment Gesar Empowerment and Drupchö

We are very pleased to announce that the Terton will be giving the Gesar Enrichment empowerment and will be leading the Enrichment Gesar Drupchö, Wish Granting Jewel, at the Ripa International Center.

The Enrichment Gesar  – also called Sengchen Samphel Norbu Gyalpo, Great King Lion of the Wish Granting Jewel – is the embodiment of all the wisdom and mundane wealth deities. This practice was written by H.E. Terton, as part of the revealed mind treasure (Terma) on the teaching cycle of Gesar, with the blessings of Guru Padmasambhava.

This is a very rare opportunity for students to sit with the Tertön and receive these precious teachings. In this lifetime, as prophesied by Guru Rinpoche, His Eminence is a mind emanation of Gesar. During the time of Gesar, His Eminence was Dongbumpai Gyatsa Gyalkar, the brother of Gesar.

The teachings of Gesar are vital to this time and age of degeneration. In essence, Gesar is the Body emanation of Manjurshri, Speech of Avalokiteshvara, Mind of Vajrapani. In quality and activity, Gesar is the same as Guru Padmasambhava.

It is said that participating in the Enrichment Gesar empowerment and Drupchö brings immense benefits to one’s life: improved health, increased lifespan as well as merit, and success in everyday life.

With His Eminence and in the presence of Dungsey Lhuntrul Dechen Rinpoche and Dungsey Gyetrul Jigme Rinpoche

Prerequisites: To have taken refuge in the Three Jewels.

More information: info@ripa-international.com

4 August

Enrichment Gesar empowerment led by the Tertön – Organized by the Swiss Tibetan community, followed by the traditional Lingdro Dances ceremony.

5 – 10 August

Enrichment Gesar drupchö

Bestowal of Siddhis on 10 August

Source: http://ripa-international.com