Sogyal+Rinpoche+and+Shechen+Rabjam+Rinpoche

Đức Shechen Rabjam Rinpoche gửi lời chia buồn trước sự viên tịch của Đức Sogyal Rinpoche

SHECHEN RABJAM RINPOCHE SENT HEARTFELT MESSAGES AND TESTIMONIES HONOURING SOGYAL RINPOCHE

 

We are deeply saddened by the news of Sogyal Rinpoche’s passing.
Sogyal Rinpoche played a very important role for Buddha dharma in general, and specially for the Nyingma school by spreading the teachings of Padmasambhava. We feel sorry for this great loss.
As we always talk about impermanence, we should take the passing away of a spiritual master as a teaching for showing us how everything is impermanent.
I request all his students to gather together, practice and to continue to be strong and support his dharma activities.
The Shechen Monasteries in Nepal, India, Bhutan and Tibet will offer lamps and prayers for Sogyal Rinpoche.

 

ĐỨC SHECHEN RABJAM RINPOCHE GỬI LỜI CHIA BUỒN TRƯỚC SỰ VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC SOGYAL RINPOCHE

 

Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự viên tịch của Đức Sogyal Rinpoche. Đức Sogyal Rinpoche đã đóng một vai trò rất quan trọng cho Phật giáo nói chung, và đặc biệt là cho các trường học thuộc truyền thống Nyingma nói riêng thông qua việc truyền bá giáo lý của Đức Liên Sanh. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự mất mát to lớn này.

Chúng ta luôn nói về sự vô thường, vậy chúng ta hãy coi sự viên tịch của bậc Đạo Sư như là một lời răn dạy để cho chúng ta thấy mọi sự đều vô thường.
Tôi kêu gọi tất cả các học trò của Đức Sogyal Rinpoche hãy cùng nhau tập hợp lại, thực hành và tiếp tục trở nên vững mạnh và yểm trợ cho các công việc Phật sự của Ngài.

Các tu viện Shechen ở Nepal, Ấn Độ, Bhutan và Tây Tạng sẽ dâng cúng đèn và cầu nguyện cho Đức Sogyal Rinpoche.

Sogyalrinpoche.org