156175_170921492929192_1050087_n-720x410

Tán thán Đức Phật Thích Ca

Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã độc tôn, con đảnh lễ Tôn Giả thiện xảo thời ấy.

Trước hết tự thiên cung Đâu Suất giáng lâm, Ngài nơi thành Vương Xá nhập thai vương hậu, trong vườn Lâm Tỳ Ni Đức Phật đản sinh, con đảnh lễ Thế Tôn, bậc Thiên Trung Thiên.

Trong cung điện được tám bảo mẫu nuôi dưỡng, trước thân tộc Thích Ca đồng tử chơi đùa, nơi thành Ca Tỳ La thái tử nạp phi, con đảnh lễ thân vô địch trong tam giới.

Ngài tỏ ra buồn rầu thăm bốn cổng thành. Trước tháp Phật thanh tịnh tự cạo râu tóc, bên sông Ni Liên Thiền tu hành khổ hạnh, con đảnh lễ xả ly nhị chướng tội cấu.

Ngài điều phục voi điên trong thành Vương Xá, được khỉ hiến mật ong thành Tỳ Xá Ly, Ma Kiệt Đề bậc Mâu Ni thành Chánh Giác, con đảnh lễ diệm quang của trí toàn giác.

Ngài sơ chuyển Pháp Luân nơi vườn Lộc Uyển, thị hiện đại thần thông tại Kỳ Đà Viên, Mật ý nhập Niết Bàn tại Câu Thi La, con đảnh lễ tâm như hư không của Ngài.

Vậy đối với Đức Phật Thế Tôn Pháp Chủ, nguyện chút lời tán thán công hạnh của Ngài, sẽ khiến cho sở hạnh của tất cả chúng sinh, được đồng với sở hạnh của Đức Thiện Thệ.

Nguyện cho thân của Đức Thế Tôn Như Lai, quyến thuộc, thọ mạng, thế lực trong quốc độ, hoặc như thiện diệu tướng thù thắng của Ngài, con cùng với chúng sinh sẽ đều có được.

Do năng lực cầu thỉnh tán thán Thế Tôn, nguyện con và tất cả chúng sinh, bất luận ở đâu, bệnh tật, bần cùng, chiến tranh đều bình ổn; nguyện Phật Pháp quảng dương, kiết tường tăng trưởng.

Nguyện cho Phật ra đời ở cõi Ta Bà, ánh sáng giáo pháp tỏa như ánh mặt trời, Đạo sư và giáo chúng ngày càng đông đảo, Phật Pháp được kiết tường trụ thế dài lâu.

Tổ Long Thọ
Nguồn: Tán thán Đức Phật Thích Ca