LotsawaRinchenZangpo1

Đại Dịch Giả Rinchen Zangpo

Đại Dịch Giả Rinchen Zangpo (958-1055) – một trong các đại dịch giả của thời đại Tân Dịch Thuật, vào sinh thời của Đức Atisha (980-1054); được biết đến như bậc dịch giả đầu tiên của trường phái Tân Dịch Thuật.

Kết quả hình ảnh cho rinchen zangpo and atisha

ĐẠI DỊCH GIẢ RINCHEN ZANGPO

Ngài đản sinh tại Ngari, miền tây Tây Tạng, được thọ giới bởi Đức Yeshe Zangpo vào năm mười ba tuổi và ba lần được đức vua Yeshe Ö của vương quốc Guge (ngày nay là Ladakh) cử tới Kashmir. Ngài đã biên soạn hơn 150 giáo pháp, trong số những giáo pháp đã được Ngài chuyển dịch có Guhyasamaja (Bí Mật Tập Hội) và Chanting the Name of Manjushri (Văn Tán Danh Hiệu Đức Văn Thù).

No.17-Ratnabhadra-Rinchen-Zangpo

RINCHEN ZANGPO LOTSAWA

Ngài đã được đức Atisha truyền thụ giáo pháp, đặc biệt là nghi quỹ Chakrasamvara. Bốn đệ tử lỗi lạc nhất của Ngài là Lochung Legpe Sherap, Gungshing Tsönnu Gyaltsen, Drapa Shönnu Sherab và Kyinor Jnana. Ngài cũng là bậc thầy giáo thọ của Đức Sachen Kunga Nyingpo.

Kết quả hình ảnh cho rinchen zangpo

RINCHEN ZANGPO LOTSAWA