samye_monastery

Giáo Pháp được chuyển dịch và thiết lập ở Samye

Vua Trisong Deutsen lúc này thỉnh mời Đại Sư Danashila uyên bác từ xứ Singala và Đức Kamalashila từ Trung Hoa. Trước đây, ngài mời Đại Sư Bồ Tát xứ Sahor, Đức Vimalamitra từ Kashmir, và Đạo Sư Padmakara xứ Uddiyana. Như vậy, ngài đã thỉnh mời 5 đạo sư uyên bác, thành tựu vĩ đại.

Kết quả hình ảnh cho king trisong detsen

 Vua Trisong Deutsen

Các dịch giả lúc này gồm Kawa Paltsek, Chokro Lui Gyaltsen, Nanam Yeshe Dey, Ma Rinchen Chok và Nyag Jnana Kumara. Các dịch giả phụ là Denman Tsemang, Namkhai Nyingpo, Ba Atsara Yeshe Yang, Gobum Yujin, Loki Chung và nhiều vị khác. Theo cách này, mở rộng lời thỉnh mời tới vô số dịch giả và học giả, Vua Trisong Deutsen thỉnh cầu Pháp được giảng dạy.

Đạo Sư Padmakara không sinh ra từ bào thai, mà từ một bông hoa sen. Nói chung, bởi Ngài là Đấng Điều Ngự chúng sinh tam giới và sở hữu sức mạnh soi sáng ba cấp độ sinh tồn, nên tất thảy các vị trời và quỷ ma ở Ấn Độ và Uddiyana đều dâng lên ngài tinh hoa sinh lực. Đặc biệt, ngài trói buộc tất cả các vị trời, quỷ ma và dạ xoa ở Tây Tạng. Bởi đã điều phục được vùng đất Samye, Ngài ngự trên tòa sư tử ba tầng.

Kết quả hình ảnh cho king trisong detsen

Guru Rinpoche

Đạo Sư Vimalamitra là vị lỗi lạc nhất trong 500 học giả. Ngài trở thành cầu nối để tất cả Phật Pháp được biên dịch sang tiếng Tạng và nắm vững đại dương chỉ dẫn; mọi giáo lý Kim Cương Thừa ngoại và nội, cũng như Kinh, Luật và Luận Tạng. Bởi ngài đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo và thấu suốt mọi giáo pháp không một chút mơ hồ, ngài ngự trên ngai sư tử hai tầng.

Kết quả hình ảnh cho vimalamitra

Vimalamitra

Đại Sư Bồ Tát được trang hoàng bởi ba sự tu tập quý giá và hiểu mọi pháp không chút sai lầm. Nhưng, bởi ngài là đạo sư đầu tiên của triều đình, ngài ngự trên ngai sư tử với ba tấm nệm.

Nhị vị đạo sư Danashila và Kamalashila sở hữu vô số phẩm tính của sự nghiên cứu, vì thế mỗi vị ngự trên một ngai sư tử.

Dịch giả Vairochana được cử đến Ấn Độ để thỉnh cầu giáo lý và gặp nhiều đạo sư uyên bác, thành tựu. Ngài hiểu mọi giáo pháp và đạt tới thành tựu tối thắng. Người đồng hành đầy tham vọng của ngài là Lekdrub trở về sớm hơn và bị sát hại bởi lính gác biên giới. Đức Vairochana, sau khi thành tựu thuật phi hành, đã trở về sau đó. Ngài bị truy đuổi bởi lính phi hành từ Ấn Độ, nhưng không để bị bắt, và ngài đã đánh lừa lính canh bằng vàng giả. Bởi sự khéo léo của ngài, không có lính phi hành hay lính gác nào đuổi theo nữa. Ngài có thể dịch từ 21 104 ngôn ngữ và vì thế siêu việt hơn các dịch giả khác. Ngài bị lưu đày tới Gyalmo Tsawarong nhưng không chết, mặc dù bị ném vào hố rận và ếch. Bởi ngài là một Bồ Tát trụ trong các địa, ngài ngồi trên ngai sư tử. Các dịch giả khác ngồi trên nệm lụa(1). (Đoạn này dường như bị sai trong bản thảo Sanglingma và được viết lại, sử dụng Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim.)

Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la vàng lên mỗi dịch giả và học giả. Ngài cúng dường họ trà Trung Hoa, gola Nê-pan, rượu Tây Tạng, rượu gạo Ấn Độ và nhiều thứ khác tùy theo sự mến mộ của Đức Vua. Ngài còn dâng tặng họ vô số tặng phẩm thông thường khác. Đức Vua lễ lạy, đi nhiễu và cuối cùng nói rằng:

EMAHO Đạo Sư Padmakara xứ Uddiyana,

Đại Sư Bồ Tát xứ Sahor, Đạo Sư Vimalamitra xứ Kashmir,

Đạo Sư Danashila xứ Singala,

Đạo Sư Kamalashila xứ Trung Hoa,

Đại Dịch Sư Vairochana,

Cùng các dịch giả và học giả khác,

Những đối tượng kính trọng của Ta,

Bởi Ta đã phát nguyện trở thành vị vua nắm giữ Giáo Pháp,

Ta thỉnh cầu các ngài dịch sang tiếng Tạng, tất thảy

Những lời dạy và luận giảng của Đức Phật, Cùng Mật Điển, Kinh Văn và chỉ dẫn.

Hãy chuyển Pháp Luân linh thiêng!

Hãy nhóm lên đuốc Pháp linh thiêng!

Hãy ban mưa Pháp cam lồ!

Hãy thổi ốc Pháp thiêng liêng!

Hãy gióng trống Pháp thiêng liêng!

Vua Trisong Deutsen sau đó thỉnh mời tất cả các dịch giả và học giả đến Chùa Palo Cao Quý. Ở chùa Bồ Đề, họ phát đại nguyện; trong chùa Tịnh Hóa, họ tắm; trong chùa Di Lặc, họ tiên đoán; trong chùa Thiền Định, họ thiết lập một trung tâm thiền định; trong chùa Dịch Thuật, họ chuyển dịch kinh sách; và trong chùa Vishva, họ giảng giải các thừa. Như thế, chư vị thiết lập Pháp hội trong khoảng thời gian 13 năm. Các ngài thuyết giảng Phật Pháp, chuyển dịch từ tiếng Ấn Độ, Uddiyana, Sahor, Kashmir, Singala và Trung Hoa.

Đạo Sư Jnanamitra, Danashila, Kamalashila và dịch giả Kawa Paltsek, Chokro Lui Gyaltsen cùng Nanam Yeshe Dey chuyển dịch tất cả Kinh Điển. Các ngài 105 dịch Đồi Châu Báu, Phật Hoa Nghiêm và ba bản mở rộng cùng trung bình của kinh văn Bát Nhã Ba-la-mật.

Đại Sư Bồ Tát, các dịch giả khác và Denman Tsemang dịch mọi bản văn gốc của Luật Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng. Đạo Sư Kamalashila và Rinchen Chok dịch nhiều Kinh Điển từ tiếng Trung, bao gồm Bản văn Bách Kính Lễ Phục Hồi Giới Nguyện. Đạo Sư Vimalamitra và dịch giả Jnana Kumara dịch nhiều giáo lý ngoại và nội Mật thừa. Đạo Sư Liên Hoa cùng các dịch giả Namkhai Nyingpo và Vairochana dịch nhiều Mật Điển thuộc về Giáo Lý 8 Nghi Quỹ. Đặc biệt, Đức Vairochana hỏi Đại Sư Liên Hoa nhiều vấn đề về Mật thừa và biên soạn vô số giáo lý dưới hình thức vấn đáp từ những trao đổi này.

Đây là chương mười bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức giáo pháp được chuyển dịch và thiết lập ở Samye.