maxresdefault (7)

Bản dịch Anh ngữ “Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh – The Lotus -Born”

 

 

Kết quả hình ảnh cho the lotus-born the life story of padmasambhava pdf

THE BOOK “THE LOTUS – BORN” 

Cuốn sách “Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh”

Bản dịch Anh ngữ:  Erik Pema Kunsang

Link đọc hoặc download trực tiếp cuốn sách The Lotus-Born (Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh) bằng tiếng Anh:

https://www.amazon.com/Lotus-Born-Life-Story-Padmasambhava/dp/962734155X