maxresdefault (7)

Bản dịch Anh ngữ Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh – The Lotus-Born

 

Kết quả hình ảnh cho the lotus-born the life story of padmasambhava pdf

THE BOOK “THE LOTUS – BORN” 

Cuốn sách “Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh”

Bản dịch Anh ngữ:  Erik Pema Kunsang

Link đọc hoặc download trực tiếp cuốn sách The Lotus-Born (Tiểu sử Đức Liên Hoa Sinh) bằng tiếng Anh:

Tại đây