web_banner3

Bản dịch Anh ngữ “Trăng Kim Cương” – Brilliant Moon

 

Kết quả hình ảnh cho brilliant moon

THE BOOK “BRILLIANT MOON”

Cuốn sách “Trăng Kim Cương”

Bản dịch Anh ngữ: Ani Jinba Palmo

Link đọc hoặc download trực tiếp cuốn sách ” Brilliant Moon” (Trăng Kim Cương) bằng tiếng Anh:

https://www.amazon.co.uk/Brilliant-Moon-Autobiography-Dilgo-Khyentse-ebook/dp/B00AKH3KMI