dc0af348ed57fc03f64485f62ffd38e8-1

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo

Đức Namkhai Nyingpo xứ Nub sinh tại quận Nyal Hạ. Ngài là một trong những người Tây Tạng đầu tiên đã thọ giới xuất gia. Là một dịch giả lão luyện, Ngài đã du hành đến Ấn Độ thọ nhận trao truyền từ Đức Hungkara và đắc thân trí tuệ bất nhị. Đức Namkhai Nyingpo cũng là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh.

Kết quả hình ảnh cho namkhai nyingpo

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo 

Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Khi hành thiền tại Hang Trường Lệ của Kharchu tại Lhodrak, Ngài đã có những linh kiến của rất nhiều các Bổn tôn và thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Thủ Ấn. Cuối cùng, Ngài đã tiến về cõi giới thiên đường mà không để lại thân xác. Namkhai Nyingp có nghĩa là “Tinh Túy Không Gian”. Hóa thân gần đây của Ngài là Đức Namkha Drimed.   

Kết quả hình ảnh cho terton namkha rinpoche

Bậc Hóa Thân của Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo – Đại Terton Namkha Rinpoche

Việt dịch: Nhóm Viet Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Namkhai Nyingpo đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và trong tương lai gặp được những Hóa thân của Ngài. Cầu nguyện cho những Hóa thân của Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.