dilgo_kheytse_rinpoche_1976_seattle

Bản dịch Anh ngữ ” Viên Ngọc Như Ý” – The Wish – Fulfilling Jewel

 

Kết quả hình ảnh cho the wish-fulfilling jewel

THE BOOK “THE WISH – FULFILLING JEWEL” 

Cuốn sách “Viên Ngọc Như Ý”

Bản dịch Anh ngữ:  Konchog Tenzin

Link đọc hoặc download trực tiếp cuốn sách The Wish – Fulfilling Jewel (Viên Ngọc Như Ý) bằng tiếng Anh:

https://www.amazon.com/Wish-Fulfilling-Jewel-Dilgo-Khyentse/dp/1570624526