LTR_Photoshop-copy

Tiểu sử Đức Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Theo đúng như tiên tri của Guru Rinpoche, Đức Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche ra đời năm 1976, là con trai của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Bà Sangyum Chime Drolkar. Ngài được công nhận là hóa thân tái sinh của Đức Jigme Tempay Gyeltsen, Tamdrin Lhunpo Chogtrul đời thứ ba.

Cùng với lễ công nhận, Ngài được lên ngôi tại tu viện Namdroling ở Mysore – Ấn Độ, giữa biển các đạo sư, các vị tái sinh (tulku) và tu sĩ. Lễ công nhận và lên ngôi được chủ trì bởi Pháp Vương Drupwang Penor Rinpoche, người đã ban cho Ngài Pháp danh Gyurme Thegchog Shedrub Tnpay Gyeltsen. Tại Tu viện Ngagyur Nyingma ở Mysore – Ấn Độ, Ngài đã hoàn thành việc nghiên cứu và quán chiếu kinh điển, mật điển và các chủ đề về nghệ thuật tự do đại chúng, và hoàn tất chương trình học 9 năm toàn thời gian. Giống như cách thức của chiếc bình được rót đầy, từ Pháp Vương Dilgo Kyentse Rinpoche, Pháp Vương Penor Rinpoche và Đức Kalu Rinpoche, Ngài thọ nhận dòng suối các quán đảnh, trao truyền kinh điển, những giáo huấn, chủ yếu bao gồm Đại kho tàng phục điển quý báu (Rinchen Terdzo) và từ cha của Ngài, Ngài thọ nhận những bộ giáo lý Taksham và Kho tàng tâm của Vua Gesar.

Ngài được biết đến rộng rãi bởi năng lực làm lợi lạc từ sự hiện diện tâm linh của Ngài trong những nghi lễ cúng dường thành tựu (Drupchen) được cử hành thường niên tại tu viện Rigon Thbten Mindroling – Ấn Độ, năng lực làm lợi lạc từ sự chủ trì của Ngài trong các nghi lễ cầu an cho dân chúng…, đồng thời còn từ sự ban phước của Ngài cho những người ốm yếu. Ngài hiện đang tiếp tục mở rộng tích cực các công hạnh của mình trong các lĩnh vực giảng dạy, thực hành và các bộ môn nghệ thuật nghi lễ.

http://www.ripaladrang.org/index.php/teachers/dechen-gyurme

Bản dịch Việt ngữ  : Yangzhen Tso (Tuệ Bi)

Hiệu đính : Sangye Longdrol (Giác Nhiên)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho Giáo lý Kim Cang Thừa trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.