Đi vào cửa Pháp

Đi vào Cửa Pháp – Entering the Dharma Gate

Đi vào Cửa Pháp

Dù khổ đau trong Đại dương Sinh tử

Được thuyết giảng, và việc rời bỏ nó được thôi thúc

Nhưng chẳng mấy ai thực sự bị thuyết phục

Và quyết tâm từ bỏ Sinh tử.

Dù biết rằng cuộc đời đó chỉ dẫn đến cái chết,

Không mấy ai cảm thấy bất an hay nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt.

Dù đời họ có những viễn cảnh tốt lành,

Chẳng mấy ai có thể giữ gìn giới hạnh trong một ngày.

Dù Hỷ Lạc của Giải thoát được giảng dạy,

Và khổ đau của Sinh tử được nhấn mạnh

Chẳng mấy ai có thể thực sự đi vào cửa Pháp.

Dù những Giáo huấn Cốt tủy Sâu xa

Của Dòng Nhĩ truyền được ban tặng không giới hạn

Chẳng mấy ai dứt khoát thực hành chúng.

Dù giáo lý Đại Ấn được truyền dạy

Và biểu thị trực chỉ được sử dụng,

Chẳng mấy ai thấu hiểu Cốt tủy của Tâm.

Người ta có thể luôn luôn khao khát

Cuộc đời ẩn sĩ và ước nguyện của Đạo sư

Nhưng chẳng mấy ai có thể đưa chúng vào thực hành.

Con đường thiện xảo, viên mãn của Naropa

Có thể được biểu lộ, không hề che dấu

Nhưng những người có thể thực sự theo đuổi nó

Thì vô cùng ít ỏi, hỡi con yêu quý.

Hãy đi theo bước chân ta

Nếu con muốn làm điều gì xứng đáng

Trong cuộc đời này.

Đức Jetsun Milarepa
Thanh Liên Việt dịch
Nguồn: http://viewonbuddhism.org/resources/texts.html


Entering the Dharma Gate

Though grief in the Ocean of Samsara

Is preached, and its renunciation is urged,

Few people are really convinced

And renounce it with determination.

Though knowing that life will ever turn to death,

Few feel uneasy, or think that it will end.

Though their life is blessed with good prospects,

Few can practice abstention for a day.

Though the Bliss of Liberation is expounded

And Samsara’s pains are stressed,

Few can really enter the Dharma Gate.

Though the profound Pith-Instructions

Of the Whispered Lineage are given without stint, few

Without fail can practice them.

Though the teaching of Mahamudra is expounded

And the Pointing-out demonstration is exercised,

Few can really understand the Essence of Mind.

To the hermit’s life and the Guru’s wish

One can always aspire, but few

Can put them into practice.

The perfect, skillful path of Naropa

May be shown, without concealment,

But those who can really follow it

Are very few. My dear lad,

You should follow in my footsteps

If in this life you want to do

Something that is worthwhile.

Jetsun Milarepa
Sources: http://viewonbuddhism.org/resources/texts.html