Dudjom-rinpoche

Những Lời dạy hữu ích cho Tâm – Beneficial Words for The Mind

Những Lời dạy hữu ích cho Tâm

Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương!

Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỷ lạc

Và dâng những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo

Trước khi tụng những lời này để mang lại lợi ích cho tâm.

Không thể giải thoát cá nhân nếu không từ bỏ việc làm hại người khác;

Không thể giác ngộ Bồ đề tâm nếu không có lòng bi mẫn đối với chúng sinh;

Không thể là một hành giả Mật thừa nếu không có thị kiến thanh tịnh;

Không thể chứng ngộ nếu không tiệt trừ những mê lầm.

Rơi vào biên kiến thì không phải là Kiến;

Tập trung vào một đối tượng không phải là Thiền;

Hành động đạo đức giả không phải là Hành;

Trái quả không chín mùi nếu ta có những tham luyến và hy vọng.

Quy y thuộc về những người trì giữ lòng tin,

Tâm giác ngộ phát khởi nơi những người có lòng bi mẫn,

Chứng ngộ thuộc về những người có trí tuệ,

Ân phước thuộc về những người có lòng sùng mộ.

Người biết xấu hổ hiểu rõ những gì phải từ bỏ;

Người có tâm từ bỏ sẽ duy trì giới luật đạo đức;

Người duy trì giới luật đạo đức trì giữ samaya và hành vi đúng đắn;

Người trì giữ samaya và hành vi đúng đắn thành tựu chứng ngộ.

Một tâm an bình và được điều phục là dấu hiệu của việc lắng nghe giáo lý.

Giảm thiểu cảm xúc là dấu hiệu của thiền định chân thực.

Tâm thức mềm dẻo, khoáng đạt đối với tất cả chúng sinh là dấu hiệu của một hành giả đích thực.

Tâm thức tĩnh lặng là dấu hiệu của chứng ngộ chân thực.

Tâm là nguồn mạch của Pháp.

Nếu bạn điều phục tâm bạn, bạn là một hành giả.

Nếu bạn là một hành giả đích thực, tâm bạn được điều phục.

Khi tâm bạn được điều phục, đó là giải thoát.

Đức Dudjom Rinpoche

Anh dịch: Mike Dickman

Việt dịch: Thanh LiênBeneficial Words for The Mind

Incomparably kind, Glorious Teacher. Lord of Dharma!

To your lotus feet I bow my bliss chakra

And present excellent offerings

Before reciting these words to bring benefit to the mind.

There is no individual liberation without abandoning harm to others;

There is no awakening of bodhicitta without compassion for others;

One is not a practitioner of secret mantra without pure vision;

There is no realization without destroying delusions.

To fall in one direction is not the View;

To concentrate on an object is not meditation;

To act in a hypocritical way is not action;

The fruit does not ripen if one has attachments and hopes.

Refuge belongs to those who hold faith,

The enlightened mind arises in those who have compassion,

Realization, to those with wisdom,

Blessings, to the devoted.

Those who know shame know what is to be abandoned;

Those with renunciation will maintain a moral discipline;

Those who maintain moral discipline keep samaya and proper conduct;

Those who keep samaya and proper conduct achieve realization.

A peaceful and tamed mind is the sign of having listened to the teachings.

A decrease in emotion is the sign of genuine meditation.

A flexible mind, open-hearted toward all beings, is the sign of a real practitioner.

A serene mind is the sign of genuine realization.

Mind is the source of the Dharma.

If you tame your mind, you are a practitioner.

If you are a real practitioner, your mind is tamed.

When your mind is tamed, this is liberation.

Dudjom Rinpoche

Translation by Mike Dickman