Đức Phật

Tháng Đại cát tường Saka Dawa Duchen [04/06 – 02/07/2019] với ba sự kiện Đại cát tường là Đức Phật Đản sinh – Thành đạo và Nhập Niết bàn

Tháng Đại cát tường Saka Dawa Duchen [04/06 – 02/07/2019] với ba sự kiện Đại cát tường là Đức Phật Đản sinh – Thành đạo và Nhập Niết bàn

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành kính đảnh suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuni. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để tìm kiếm con đường giải thoát và kiếp cuối cùng vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, Ngài đã Đản sanh tại Lumbini và trải qua 6 năm khổ hạnh – 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề đạt thành tựu Phật Quả Viên Mãn tại Bodhgaya và để nhắc nhở chúng sinh về sự Vô thường Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn tại Kusinara.

Tháng Saka Dawa Duchen sẽ bắt đầu từ ngày 04/6 đến 02/7 Dương lịch (tức từ ngày 01/4 đến 30/4 theo lịch Tây tạng) là tháng Đại Cát Tường linh thiêng nhất trong một năm, hội tụ 3 sự kiện: Đức Phật Đản sinh – Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Công Đức tăng trưởng lên gấp nhiều lần trong tháng Saka Dawa và riêng ngày 15/4 sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần). Nếu tạo bất thiện nghiệp cũng nhân lên tương tự. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán chư Phật v.v..

Trong tháng Đại Cát Tường Saka Dawa Duchen – Chúng con xin thành kính cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ và Hạnh nguyện viên thành, Nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu mọi khổ đau chúng sinh khắp ba cõi. Nguyện cho Pháp nhũ Kim Cương Thừa thâm diệu được hưng thịnh tại Việt nam.

 

Nguồn: Viet Rigpa Dharma House