GK31-Bhendepa-880x440

Kankana – Nhà vua tu sĩ

Truyền thuyết
Đức vua xứ Visnunagar cai trị một vương quốc giàu có, thịnh vượng. Nhà vua luôn tìm cách để thoả mãn những thú vui ngũ dục. Một ngày nọ, có một nhà sư Du-già đến hoàng cung để khất thực, nhà vua cúng dường vật thực cho sư một cách rất hào phóng. Đáp lại tấm lòng hào hiệp của nhà vua, sư khuyên: “Tâu bệ hạ! Vua và vương quốc thực ra chỉ là những danh từ rỗng tuếch. Cho dù địa vị thế tục của ngài như thế nào đi nữa cũng vô ích. Bởi vì tất cả chúng sinh đều phải chịu đau khổ như nhau. Tử rồi sinh, sinh rồi tử nối tiếp nhau không dứt, nỗi khổ đau lại có vô số muôn vàn hình tướng. Ngay cả các vua ở cõi trời, một khi phước báo đã cạn còn phải chịu khổ đau sinh tử, huống chi địa vị phàm phu của ngài. Mong bệ hạ từ bỏ thú vui ảo ảnh vì chúng giống như những giọt sương mai, và hãy tu tập thiền định.”“Thầy nói chí phải! Nhưng ta không thể mặc giẻ rách đi xin ăn. Thầy có cách gì khiến ta có thể tu tập thiền định mà không cần từ bỏ thú vui ngũ dục và ngai báu hay không?” “Cách tốt nhất là bệ hạ nên từ bỏ tất cả.”“Không! Không! Cái cảnh tượng ăn cơm bằng bình bát đầu lâu, mặc giẻ rách, ăn thức ăn thừa làm ta phát khiếp.”“Nếu bệ hạ không thay đổi thái độ, niềm tự hào và sự lạm dụng quyền lực sẽ tạo nên nghiệp báo khiến về sau bệ hạ phải tái sinh nơi hạ tiện. Cách sống Phạm hạnh đã mang lại cho tôi một niềm vui vô tận. Tuy nhiên, tôi có một phương pháp đặc biệt giúp ngài có thể tu tập thiền định mà không cần phải từ bỏ những thú vui thường ngày.”“Nếu vậy, xin thầy từ bi chỉ giáo cho quả nhân.”
“Bệ hạ hãy quán tưởng ánh sáng của viên ngọc được đeo ở cổ tay bệ hạ và tâm không tham dục của bệ hạ là một”.
Hãy chăm chú nhìn
Ánh sáng nơi mặt ngọc
Để thấy được
Niềm vui chân thật
Sẵn có trong tâm ngài
Tất cả trang phục
Của báu ngọc ngà
Nhà cửa đền đài
Vô số màu sắc
Đều hiện ra trong mặt ngọc
Nhưng bản chất của ngọc
Không hề thay đổi
Tất cả các pháp
Vạn tượng sum la
Tất cả sắc ý
Khởi lên trong ngài
Đều vọng
Tự tâm ngài không lay động
Vẫn sáng chói như mặt ngọc kia.
Nhà vua thực hành thiền định bằng cách chú mục vào mặt ngọc và ngộ được chân lý. Sáu tháng sau đó, nhà vua đạt được thần thông Đại Ấn.Một hôm, những người hầu cận nhà vua nhìn qua cửa phòng thấy nhà vua đang thiền định trên ngai vàng và quanh ngài là vô số các thiên nữ.Triều thần biết rằng nhà vua đã tu hành thành tựu bèn đến cầu pháp. Nhà vua dạy rằng:
Niềm vui thanh tịnh là vương quốc
Thấy biết chân lý là đức vua
Các ngươi cũng sẽ là hoàng đế
Nếu như tu pháp thiền định này.
Từ đó vua lấy pháp hiệu là Kankanapada, độ cho dân chúng vùng Visnunaga tu tập pháp thiền định và thọ đến 500 tuổi.

Kankana – The Bracelet Wearer

Kankana was the King of Visnunagara whose kingdom was fully developed and did not lack any desirable qualities. One day, a yogin came to the place asking for alms. When the king met the yogin, he asked for a method of practicing the Dharma which does not force him to give up everything thing, or wearing patched clothes and eating alms.The yogin then said there is a method, so the yogin instructed the king to give up his pride and attachment to the shining bracelet on his arm, and to combine the unattached mind and the light of the jewels into one, and meditate.The king then directed his mind to the bracelet on his left arm and meditated. Having experienced the mind itself through these objects of desire, he obtained siddhi in 6 months. When his assistants say a circle of countless divine maidens around the king, they requested instructions from the king. He preached his court and to various people of Visnunagara. After 500 years, he went to the realm of the Dakas in this very body.
Tác giả: Keith Dowman
Nguồn: Các vị Chân sư Đại Thủ Ấn
Nguyên tác: Masters of mahamudra of the 84 buddhist siddhas
Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến