M_Bàn Thờ Quy Y Tam Bảo và Tam Căn Bản

Năm mươi hai trường hợp nhân quả (phần 3)

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã từng nhìn thấy những điều như thế xảy ra. Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết bằng sự toàn trí của ngài.

Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới những người đã chết. Những người này đã nhận được sự giúp đỡ của Lama Achuk Rinpoche khi ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và quyết định các nguyên nhân của những trạng thái này (có nghĩa là những hành động mà người chết đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh hóa tâm thức của họ.

21.
Trước đây tôi được thỉnh cầu quán sát về cái chết của Lạt ma Qingba. Tôi nói: “Để cứu ông ấy, hãy tạo công đức bằng cách làm một cờ Mani dài bằng thân người của ông ấy. Hiện ông ấy đang chịu đau khổ vì bị đun nấu và thiêu đốt trong các địa ngục.” Điều đó đã được thực hiện như tôi nói.

22.
Menjie hỏi tôi về cái chết của Sangye Lhamo, tôi nói: “Bà ấy chết vì một con dao và rất sân hận. Bà ấy đã làm nhiều điều xảo trá. Hãy tụng Kinh Giải thoát 500 lần, thần chú Phật Bất Động 500 lần, làm 500 cờ thần chú dài bằng thân thể của bà ấy, tụng Kangyur (tuyển tập Kinh điển), cúng dường trà cho Tăng đoàn và vẫn cần tụng nhiều bản văn hồi hướng.” Khi tất cả những điều trên đã được thực hiện, tôi được hỏi lại về việc này. Tôi nói: “Cần khắc 3.000 viên đá Mani, sau khi làm điều này, cũng không chắc là bà ấy có được an bình hay không.”

23.
Sau khi Lạt ma Samten ở Paychawa chết, có người hỏi tôi về việc này. Tôi nói: “Dòng tâm thức của ông ấy đã tụng Bổn Tôn Vajrakilaya (Kim Cương Phổ Ba) nhờ năng lực của điều này, ông đã tái sinh trong cõi tịnh độ “Được Phú tặng những Phẩm tính” ở phương nam.”

24.
Một hôm, tôi nhìn thấy một con chó nhỏ và nói “Đây là tái sinh của một bà cụ tên là Awenma.” Một tu sĩ già tên là Shelok nói: “Bà của tôi tên là Awenma, đây có phải là tái sinh của bà?” “Phải.” “Tôi sẽ tụng 100 triệu thần chú Mani.” Ông ấy dẫn con chó đi nhiễu các đống đá Mani ở Yachen. Sau đó chẳng bao lâu, con chó chết và được tái sinh trong các cõi tốt lành.

25.
Khi được hỏi về cái chết của Chantai Wengzhuo, tôi nói: “Hiện tái sinh làm một con chó.” Cháu của ông ta có một con dri và sau khi bố thí con dri này để tạo công đức, anh ta đã hồi hướng cho người chết.

26.
Tôi được hỏi về một tu sĩ quá cố tên là Jigme Dorje sau khi nhanh chóng cử hành nhiều lễ cầu nguyện cho ông. Tôi nói: Nhờ năng lực to lớn của những lời cầu nguyện này, ông đã tái sinh ở cõi cực lạc Potala.”

27.
Một tu sĩ già tên là Wengdu ở tu viện Longnu đến gặp tôi để hỏi về cái chết của tu sĩ Dage. Tôi nói: “Tu sĩ này gắn kết với sự giải thoát nhờ nghe bản văn, sẽ rất tốt nếu hiến tặng bản văn này để tạo lập công đức. Có ba loại sách: sách có phẩm tính siêu việt, trung bình và thấp. Ông ấy gắn kết với quyển sách có phẩm tính siêu việt. Hãy hiến dâng quyển sách nay cho một Đạo sư.

28.
Khi tôi ở Sethar, người ta mang tử thi của một bà lão đến Larong và tôi được thỉnh cầu làm phowa (pháp chuyển di tâm thức) cho bà. Tôi nói: “Mặc dù đã thực hiện pháp phowa, có một con chó đeo giây xích sắt đang tạo chướng ngại, hãy đi hỏi Dakini MaGao.” Dakini nói: “Trước kia, khi con chó này bị một người Trung Quốc đuổi bắt và muốn giết nó, nó chạy vòng quanh bà cụ này để trốn nhưng đã chết trong tiến trình bị đuổi bắt.”

29.
Khi được hỏi về cái cết của tu sĩ già tên là Gela, tôi nói: “Có phải ông ấy đã tích tập nhiều trì tụng thần chú Mani (Lục Tự Đại Minh – Om Mani Padme Hung)?” Người cháu tên là Dizang nói: “Vâng.” “Hiện ông đang ở cõi tịnh độ Potala, không cần phải cầu nguyện. Hãy tụng 100 triệu thần chú Mani cho chúng sinh có nối kết về nghiệp.”

30.
Có người hỏi tôi về cái chết của Wazhong. Tôi nói: “Ông ta đã giết nhiều con bê, do nghiệp đó, ông bị tái sinh làm một con bò có chấm trắng trên trán. Nó có ít sữa và sắp bị bán đi.” Họ đã phóng sinh con bò này và tụng nhiều bài cầu nguyện. Về sau con bò chết và có một tái sinh tốt lành.

Lama Achuk Rinpoche
(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là một trong những Đạo sư của Achuk Lama Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama Rinpoche.)

(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch từng dù những chi tiết thích đáng đều được dịch đầy đủ.)
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: 52 cases of causes and effects