13321630_1781373898759501_2874173573122107630_n

Tổ chức Dịch Pháp Quốc Tế Khyentse Foundation

Khyentse Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thành lập năm 2001 bởi Dzongsar Khyentse Rinpoche. Mục đích của quỹ là hỗ trợ các cá nhân và tổ chức tham gia vào việc thực hành và nghiên cứu Phật giáo, chủ yếu là để hỗ trợ và thúc đẩy công tác nghiên cứu Phật học, cấp học bổng Phật học, và đẩy mạnh sự thực hành Phật pháp trên toàn thế giới.

Read more
1 2