But+you+had+the+exact+opposite+affect+implying+i+called+_2e33a0bf63f4f8d427a1eb9cc88ca864

Giáo lý GURU YOGA

Tính chất quan trọng của sự Khẩu truyền Dù giáo lý hay thực hành mà chúng ta đang thảo luận trong truyền thống Phật Giáo đặc biệt tới mức độ […]

Read more
Duc Lien Hoa Sinh

Bảy nhánh

Để thọ nhận các sự ban phước của Guru Rinpoche, chúng ta cũng cần hoàn thiện các sự tích tập công đức và trí tuệ. Để có được hai sự tích tập ấy, phương pháp dễ dàng nhất và thiết yếu nhất là phương pháp bảy nhánh. […]

Read more
1 2 3 4 6