Đức Jigme Khyentse Rinpoche và Dzongsar Khyentse Rinpoche trong Pháp hội Chime Phakme Nyingtik cầu nguyện Đức Sakya Trizin trường thọ

Động lực tu tập của con đường Mật thừa

Quyển Tam Pháp Tuệ Đăng Mật Điển (Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu) có nói về Mật Thừa như sau:

Cùng mục tiêu nhưng tự tại thoát khỏi mọi mê lầm,
Phong phú trong phương tiện và chẳng có gì khó khăn,
Dành cho những người có căn cơ nhạy bén.
Mật Thừa là tối thượng.

Con đường đi đến Mật Thừa có nhiều ngã. Mật Thừa bao gồm nhiều phương pháp tích lũy công đức và trí huệ, cùng với nhiều phương tiện thiện xảo giúp cho tiềm năng trong chúng ta hiển lộ 7 mà ta không cần phải trải qua những gian khổ lớn lao. Nền tảng của các pháp tu này là cách thức chúng ta dẫn dắt soi sáng cho những nguyện ước của mình:

Tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh
Và hoàn toàn tùy thuộc vào nguyện lực của ta.

Không được coi nơi giảng Pháp, vị Thầy, Giáo Pháp và v..v… như là những gì bình thường và bất tịnh. Khi bạn lắng nghe Pháp, hãy giữ cho năm yếu tố toàn hảo (five perfections) thật rõ ràng sáng tỏ trong tâm:

 Nơi chốn toàn hảo là thành trì của pháp giới bao la viên mãn, được gọi là Akanistha, có nghĩa là “Vô Song.” Vị Thầy toàn hảo là đức Phật Phổ Hiền (Samantabhadra), Pháp ThânTăng đoàn toàn hảo bao gồm các vị Bồ Tát nam và nữ và những vị Bổn Tôn8 của dòng tâm truyền (biệt truyền) của các Đấng Chiến Thắng và của dòng truyền qua biểu tượng của các bậc Trì Minh Vương (Vidyadhara).

Hoặc bạn có thể nghĩ tưởng rằng nơi giảng Pháp là Cung điện Liên-Hoa-Quang của Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ, vị Thầy giảng Pháp là Đức Liên-Hoa-Sanh xứ Oddiyāna, và chúng tathính chúng, là Tám Trì Minh Vương (Eight Vidyādharas), Hai-Mươi-Lăm Đệ Tử (Twenty-five Disciples), và các vị Không Hành nam và Không Hành nữ (dākas và dākinis).

Hoặc bạn nghĩ tưởng rằng nơi chốn toàn hảo này là Cõi Phật Phương Đông, cõi Hiêån Lạc, ở đó có vị Thầy toàn hảo là đức Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva), là một Báo Thân toàn hảo, đang giảng dạy cho tập hội gồm những bậc hiền thánh tăng thuộc Kim Cương Phật Bộ và chư Bồ Tát nam và nữ.

Tương tự, nơi chốn toàn hảo để giảng Pháp có thể là Cõi Phật Phương Tây, cõi Cực Lạc, vị Thầy toàn hảo là đức Phật A Di Đà, và tập hội các Bồ Tát nam và nữ và các Bổn Tôn thuộc Liên Hoa Phật Bộ.

Trong mọi trường hợp, Pháp là Giáo Pháp của Đại Thừa và thời gian là bánh xe vĩnh cửu thường-chuyển (the ever-revolving wheel of eternity).

Những quán chiếu  này là để giúp cho chúng ta có thể thấu suốt được thực trạng của tất cả sự vật. Đây không phải là chúng ta đang tạm thời tạo tác điều gì không thực sự hiện hữu.

Thầy của ta là hiện thân của tinh tuý của tất cả chư Phật khắp ba thời. Ngài là sự hợp nhất của Tam Bảo: thân Ngài là Tăng đoàn, khẩu Ngài là Pháp, ý Ngài là Phật. Ngài là sự hợp nhất của Ba Nguồn Gia Trì: thân của Ngài là Thầy (lama), khẩu của ngài là vị Hộ Phật (deity, hay Bổn Tôn – yidam), ý của Ngài là Nữ Không-Hành hay Thiên Nữ Diệu Không (dākinī). Ngài là sự hợp nhất của ba Thân (kāyas): thân Ngài là Hóa Thân, khẩu Ngài là Báo Thân, ý Ngài là Pháp Thân. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, là suối nguồn của tất cả chư Phật trong tương lai và là đại diện cho tất cả chư Phật trong hiện tại. Bởi Ngài, Thầy của ta, đã chấp nhận những chúng sinh suy đồi như chúng ta làm đệ tử, là những kẻ mà không vị nào trong hàng ngàn vị Phật trong thời Hiền Kiếp10 có thể cứu giúp, nên lòng bi mẫn và quảng đại của Thầy ta còn trội vượt hơn tất cả muôn chư Phật.

Thầy là Phật, Thầy là Pháp, Thầy cũng là Tăng Đoàn
Thầy là bậc đại thành tựu giả
Thầy là đấng Kim Cương Trì Quang Vinh

Chúng ta, tập hội những người lắng nghe giáo lý, hãy biết vận dụng nền tảng tu tập là Phật tánh của riêng ta, vận dụng lực hỗ trợ là đời người quý báu, vận dụng hoàn cảnh là có được một vị Thầy tâm linhvà vận dụng phương pháp là tuân theo lời chỉ dạy của Ngài, để nương vào đó, ta có thể trở thànhnhững vị Phật trong tương lai. Như Mật điển Hô Kim Cương (Hevajra) có nói:

Tất cả chúng sinh đều là Phật, 
Nhưng bị những ô nhiễm giả hợp che lấp
Khi ô nhiễm được tịnh hóa, Phật quả sẽ hiển lộ

English Version

The Torch of the Three Methods says of the Secret Mantrayina:

THE FREEDOMS AND ADVANTAGES

It has the same goal but is free from all confusion,
It is rich in methods and without difficulties.
It is for those with sharp faculties.
The Mantra Vehicle is sublime.

The Mantrayana can be entered by many routes. It contains many methods for accumulating merit and wisdom, and profound skilful means to make the potential within us manifest’ without our having to undergo great hardships. The basis for these methods is the way we direct our aspirations:

Everything is circumstantial

And depends entirely on one’s aspiration.

Do not consider the place where the Dharma is being taught, the teacher, the teachings and so on as ordinary and impure. As you listen, keep the five perfections clearly in mind:

The perfect place is the citadel of the absolute expanse, called Akani~tha, “the Unexcelled.” The perfect teacher is Samantabhadra, the dharmakaya. The perfect assembly consists of the male and female Bodhisattvas and deities8 of the mind lineage of the Conquerors and of the symbol lineage of the Vidyadharas .

. Or you can think that the place where the Dharma is being taught is the Lotus-Light Palace of the Glorious Copper-coloured Mountain, the teacher who teaches is Padmasambhava of 044iyana, and we, the audi-ence, are the Eight Vidyadharas, the Twenty-five Disciples, and the 4akas and 4akinis.

Or consider that this perfect place is the Eastern Buddhafield, Manifest Joy, where the perfect teacher Vajrasattva, the perfect sambhogakaya, is teaching the assembly of the divinities of the Vajra Family and male and fe~ale Bodhisattvas.

Equally well, the perfect place where the Dharma is being taught can be the Western Buddhafield, the Blissful, the perfect teacher the Buddha Amitabha, and the assembly the male and female Bodhisattvas and deities of the Lotus family.

Whatever the case, the teaching is that of the Great Vehicle and the time is the ever-revolving wheel of eternity.

These visualizations are to help us understand how things are in reality. It is not that we are temporarily creating something that does not really exist.

The teacher embodies the essence of all Buddhas throughout the three times. He is the union of the Three Jewels: his body is the Sangha, his

THE ORDINARY OR OUTER PRELIMINARIES

speech the Dharma, his mind the Buddha. He is the union of the Three Roots: his body is the teacher, his speech the yidam, his mind the dlakini. He is the union of the three kayas: his body is the nirmal)akaya, his speech the sambhogakaya, his mind the dharmakaya. He is the embodiment of all the Buddhas of the past, source of all the Buddhas of the future and the representative of all the Buddhas of the present. Since he takes as his disciples degenerate beings like us, whom none of the thousand Buddhas of the Good Kalpa10 could help, his compassion and bounty exceed that of all Buddhas.

The teacher is the Buddha, the teacher is the Dharma,

The teacher is also the Sangha.

The teacher is the one who accomplishes everything.

The teacher is Glorious Vajradhara.

We, as the assembly gathered to listen to the teachings, use the basis of our own Buddha-nature, the support of our precious human life, the circumstance of having a spiritual friend and the method of following his advice, to become the Buddhas of the future. As the Hevajra Tantra says:

All beings are Buddhas,

But this is concealed by adventitious stains.

When their stains are purified, their Buddhahood is revealed.

Đức Patrul Rinpoche
Trích trong Lời vàng của Thầy tôi