Saka-Dawa-Duchen-22

Ngày Đại Cát Tường Saka Dawa Duchen (29/ 5/2018) với sự kiện Đức Phật Thành Đạo và Nhập Niết Bàn

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Chúng con xin thành kính đảnh suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuini. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để tìm kiếm con đường giải thoát và kiếp cuối cùng vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, Ngài đã Đản sanh tại Lumbini và trải qua 6 năm khổ hạnh – 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề đạt thành tựu Phật Quả Viên Mãn tại Bodhgaya và để nhắc nhở chúng sinh về sự Vô thường Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn tại Kusinara.

Ngày 29 tháng 5 Dương lịch (tức ngày 15 tháng 4 theo lịch Tây tạng) là một ngày Đại Cát Tường và linh thiêng nhất trong một năm, hội tụ 2 sự kiện: Đức Phật Thành Đạo – Đức Phật Nhập Niết Bàn. Công Đức ngày 15/4 sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần). Nếu tạo bất thiện nghiệp cũng nhân lên tương tự. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Trong ngày Đại Cát Tường Saka Dawa Duchen – Chúng con xin thành kính cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ và Hạnh nguyện viên thành, Nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu sự đau khổ của chúng sanh khắp ba cõi. Nguyện cho Pháp nhũ Kim Cương Thừa xuôi dòng Cửu Long đến đất nước Việt Nam thân yêu !

~ Viet Rigpa Foundation