Quy y cách bên trong

Công chúa Tsogyal xứ Kharchen hỏi Đạo sư hoá thân Padmakara,

Người ta quy y những đối tượng bên trong nào? Loại người nào thọ quy y? Người ta quy y bằng cách thức hay phương tiện nào? Với thái độ đặc biệt và kéo dài bao lâu? Cần hoàn cảnh đặc biệt nào? Mục tiêu là gì và những phẩm tính nào?

Đạo sư trả lời: Về những đối tượng quy y, con cần quy y Bổn Tôn, Guru và Dakini.

Người thọ quy y là người đã thọ môn Mật thừa.

Cách thức hay phương pháp là quy y với thân, ngữ, tâm sùng mộ và thành kính.

Về thái độ đặc biệt của thọ quy y, con phải nhận thức vị Thầy là một vị Phật, không từ bỏ Bổn tôn dù phải từ bỏ mạng sống và thường xuyên cúng dường Dakini.

Về thời gian, con cần quy y từ khi phát Bồ đề tâm trong lễ quán đảnh cho đến khi đạt đến trạng thái một bậc Kim Cương Trì.

Về hoàn cảnh, con cần quy y với lòng sùng kính Mật thừa.

Về mục tiêu hay những đức hạnh của quy y, nó làm cho con trở thành một pháp khí thích hợp cho Mật thừa và để nhận những ban phước phi thường.

Công chúa Tsogyal hỏi Đạo sư: Về quy y cách bên trong, người ta cần những tu hành gì?

Đạo sư trả lời: Có tám tu hành. Trước hết có ba tu hành đặc biệt:

  1. Đã quy y Guru, con không được ý xấu đối với Ngài hoặc thậm chí có ý định nhạo báng Ngài.
  2. Đã quy y Bổn Tôn, con không được gián đoạn sự thiền định về hình tướng Bổn Tôn hay sự trì tụng Ngài.
  3. Đã quy y Dakini, con không được bỏ những ngày cúng dường định kỳ.

Năm tu hành tổng quát như sau:

  1. Hãy dâng cúng phần đầu tiên của bất cứ thứ gì con ăn hay uống như là cam lồ. Cúng dường phần đó khi quán tưởng Guru trên đầu con. Cúng dường khi quán tưởng Bổn Tôn nơi trung tâm trái tim và Dakini nơi trung tâm rốn. Con cần tu hành trong việc chia phần thực phẩm như vậy.
  2. Dù đi về hướng nào, hãy cầu nguyện Guru, Bổn Tôn và Dakini. Hãy quán tưởng Guru trên đỉnh đầu con. Hãy quán tưởng chính con là Bổn Tôn và Dakini cùng những hộ pháp là những vệ sĩ của con. Đây là tu hành khi đi.
  3. Dù phải mất mạng hay tay chân, con cần tu hành xem Guru cũng thân thiết như trái tim mình. Bổn Tôn thân thiết như đôi mắt mình, và Dakini thân thiết như thân thể mình.
  4. Bất cứ điều gì xảy ra, như bệnh tật, khó khăn hay dễ chịu, vui hay buồn, con cần cầu khẩn Guru, cúng dường cho Bổn Tôn và lễ tiệc cho Dakini. Ngoài việc này con không nên chạy theo những phương thức khác như bói toán và phù phép.
  5. Nhớ những đức hạnh của Guru, Bổn Tôn và Dakini, con phải quy y thường xuyên. Do quy y Guru, những che chướng đều bị xoá sạch. Do quy y Bổn Tôn, thân đại ấn[13] sẽ đạt được. Do quy y dakini, con sẽ nhận được những thành tựu (siddhi).

Công chúa Tsogyal hỏi Đạo sư Padma: Quy y cách bên trong có được những đức hạnh nào?

Đạo sư Padma trả lời: Do quy y Guru, con được bảo vệ khỏi những trói buộc của tâm ý niệm. Những chướng ngại của vô minh và ngu si được xoá sạch. Sự tích tập quán chiếu và tỉnh giác được hoàn thiện, và con sẽ nhận được thành tựu chứng ngộ tự phát.

Do quy y Bổn Tôn, con được bảo vệ khỏi những tri giác thường tục, gom góp được sự tích tập trí tuệ tự hữu và đạt được sự thành tựu đại ấn.

Do quy y Dakini, con sẽ được bảo vệ khỏi những chướng ngại và hồn linh xấu ác. Trở ngại đói khổ của ngạ quỷ được loại bỏ, sự tích tập buông bỏ và thoát khỏi những bám níu được hoàn thiện và sẽ đạt được sự thành tựu hoá thân đại lạc.

Công chúa Tsogyal hỏi Đạo sư: Quy y cách bên trong thực tế là gì?

Đạo Sư Padma đáp: Trước tiên con nên phát khởi nguyện vọng hướng đến giác ngộ tối thượng. Sau đó quán tưởng guru, yidam, dakini ngự trên mặt trời, mặt trăng, và hoa sen trên bầu trời phía trước con và nói ba lần:

Guru tôn quý, gốc rễ của dòng truyền,
Bổn Tôn Yidam, đấng khởi nguyên của mọi thành tựu,
Dakini, đấng ban ân phước tối diệu,
Con xin kính lễ ba gốc.

Sau đó, hãy tập trung không xao lãng tâm con vào guru, yidam, dakini và lập lại:

Con quy y nơi guru, yidam, và dakini.

Kế tiếp khẩn nguyện như sau:

Chư guru, yidam, và dakini, cầu xin ban cho con ân phước của thân, khẩu, ý các Ngài!

Xin ban những quán đảnh trên con! Xin ban những thành tựu thông thường và tối thượng! Xin mở lòng từ của Ngài đến con, đứa con sùng mộ của Ngài!

Sau đó hóa tán guru vào đỉnh đầu con, yidam vào giữa ngực con, và dakini vào giũa rốn con.

Công Chúa Tsogyal hỏi vị Thầy: Phương pháp nguyện thọ quy y cách bên trong như thế nào?

Vị Thầy đáp: Nghi thức nguyện thọ quy y cách bên trong lần đầu như sau: quan trọng là phải nhận được quán đảnh. Vẫn giữ được tự thân quán đảnh là nhận được quy y. Nếu con thật sự thọ quy y mà không nhận quán đảnh, hãy đảnh lễ và đi nhiễu quanh vị guru, dâng cúng hoa cho Ngài và nói:

Thưa Thầy, xin lắng nghe con. Tập hội chư Bổn Tôn, chư dakini, và quyến thuộc của mandala Bổn Tôn, xin hãy lắng nghe con. Ngay từ giờ cho đến khi đạt được cấp bậc vidyadhara tối thượng của mahamudra, con tên là _______ xin thọ quy y nơi gốc của dòng truyền, tất cả những guru thiêng liêng và siêu phàm.

Con xin thọ quy y nơi tất cả tập hội của Bổn Tôn, suối nguồn của mọi thành tựu.

Con xin thọ quy y nơi tất cả dakini, những đấng ban ân phước tối diệu.

Nguyện thọ quy y đạt được sau khi niệm bài này ba lần.
Đó là nghi thức thọ giới nguyện. Ta đã giải thích quy y cách bên trong.

GIÁO HUẤN DAKINI
Do YESHE TSOGYAL ghi lại và chôn dấu
Phát lộ bởi : NYANG RAL NYIMA OSER và SANGYE LINGPA


THE INNER WAY  OF TAKING REFUGE

The nirmanakaya master Padmakara was asked by Lady Tsogyal, the princess of Kharchen: To which inner objects does one take refuge? What kind of person takes refuge? Through which manner or method does one take refuge? Which particular attitude and what duration of time does it entail? What particular circumstance is required? What is the purpose and what are the qualities?

The master replied: Regarding the objects of refuge, you should take refuge in the guru, yidam, and dakini.

The person who takes refuge should be someone who has entered the gate of Secret Mantra.

The manner or method is to take refuge with devoted and respectful body, speech, and mind.

Regarding the particular attitude of taking refuge, you should take refuge by perceiving the guru as a buddha, not bandoning the yidam even at the cost of your life, and continuously making offerings to the dakini.

Regarding the duration of time, you should take refuge from the time of having generated bodhicitta in the empowerment ceremony until attaining the state of a vajra holder.

Regarding the circumstance, you should take refuge by feeling devotion to the Secret Mantra.

As for the purpose or virtues of taking refuge, it has the purpose of making you a suitable vessel for the Secret Mantra and for receiving extraordinary blessings.

Lady Tsogyal asked the master: Concerning the inner way of taking refuge, which trainings does one need to practice?

The master replied: There are eight trainings. First there are the three special trainings.

1. Having taken refuge in the guru, you should not feel ill will toward him or even the intention to deride him.
2. Having taken refuge in the yidam, you should not interrupt the meditation of the yidam’s form or its recitation.
3. Having taken refuge in the dakini, you should not break the periodical offering days.

The five general trainings are the following.

1. Consecrate as nectar, the first part of whatever you eat or drink. Offer it visualizing the guru above your head. Offer it, visualizing the yidam in your heart center and the dakini in your navel center. You should train in partaking of food in this way.

2. In whichever direction you go, supplicate the guru, yidam, and dakini.
Visualize the guru above the crown of your head. Visualize yourself as the yidam and visualize the dakini and the Dharma protectors as your escorts. This is the training in walking.

3. Even at the cost of your life or limb, you should train in regarding the guru to be as dear as your heart, the yidam as dear as your eyes, and the dakini as dear as your body.

4. No matter what happens, such as sickness, difficulty or ease, joy or sorrow, you should train in supplicating the guru, making offerings to the yidam, and giving feasts and torma to the dakini. Other than that, you should not pursue other means such as soothsaying and shamanistic rituals.

5. Recollecting the virtues of the guru, yidam, and dakini, you should take refuge again and again. By taking refuge in the guru, obstacles are cleared away. By taking refuge in the yidam, the body of mahamudra3 will be attained. By taking refuge in the dakini, you will receive the siddhis.

Lady Tsogyal asked Master Padma: With which virtues is the inner way of taking refuge endowed?

Master Padma replied: By taking refuge in the guru, you are protected from the fetters of conceptual mind. The hindrances of ignorance and stupidity are cleared away. The accumulation of insight and awareness is perfected, and you will receive the accomplishment of spontaneous realization.

By taking refuge in the yidam, you are protected from ordinary perception, the accumualtion of self-existing wisdom will be gathered, and the accomplishment of mahamudra will be attained.
By taking refuge in the dakini, you will be protected from obstacles and evil spirits. The impediment of the poverty of hungry ghosts is cleared away, the accumulation of detachment and freedom from clinging will be perfected, and the accomplishment of the sambhogakaya of great bliss will be attained.

Lady Tsogyal asked Master Padma: What is the actual practice of the inner way of taking refuge?

The master replied: You should first arouse the aspiration toward unexcelled enlightenment. Then visualize the guru, yidam, and dakini upon seats of sun, moon, and lotus in the sky before you and say three times:

Root of the lineage, lord guru,
Originator of the siddhis, yidam deity,
Bestower of excellent blessings, dakini,
I pay homage to the three roots.

Following that, focus your mind undistractedly upon the guru, yidam, and dakini and repeatedly say:

I take refuge in the guru, yidam, and dakini.

Then supplicate as follows:

All gurus, yidams, and dakinis, please bestow upon me the blessings of your body, speech, and mind!

Please confer the empowerments upon me! Please grant me the supreme and common siddhis!

Please extend your kindness to me, your devoted child!

Following that, dissolve the guru into the top of your head, the yidam into your heart center, and the dakini into your navel center.
Lady Tsogyal asked the master: What is the method of taking the inner refuge vow?

The master replied: The ceremony of first taking the refuge vow is as follows. It is important to have received empowerment. Obtaining the empowerment itself is the receiving of refuge. If you do take refuge without receiving empowerment, then make prostrations to and circumambulate the guru, present him with flowers, and say:

Master, please listen to me. Assembly of yidam deities, gathering of mandala deities, dakinis, and retinue, please listen to me. From this very moment until attaining the supreme vidyadhara level of mahamudra, I, ______, take refuge in the root of the lineage, all the sublime and holy gurus.

I take refuge in the source of accomplishment, all the assemblies of yidam deities.

I take refuge in the bestowers of excellent blessings, all the dakinis.
The refuge vow is obtained after repeating this three times.

That was the ceremony of taking the vow. I have explained the inner way of taking refuge.

Dakini Teachings: Padmasambhava’s Oral Instructions to Lady Tsogyal. From the revelations of Nyang Ral Nyima Özer, Sangye Lingpa and Dorje Lingpa.

Translated from the Tibetan according to the teachings of Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche by Erik Perna Kunsang (Erik Hein Schmidt).

Edited by Marcia Binder Schmidt.