27e739efc68e9fa7deff247b127a4207

Chịu đựng sự oan ức, khinh bỉ để bảo vệ hạnh phúc cho người khác – Một đạo hạnh vĩ đại

Đức Chánh Đẳng Giác của chúng ta đã bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp hành ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Biết bao nhiêu kiếp ngài đã xả thân, lóc da, xẻ thịt, đôi khi hy sinh cả mạng sống để cứu độ chúng sanh… Còn ta thì sao nào? Một chút nhận chịu sự oan khuất này mà cũng không vượt qua được hay sao?”

Read more
1 17 18 19 20 21