14102449_1565089467132784_4629241890444639713_n

Bậc Hóa thân đời hiện tại của Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo – Đại Terton Namkha Drimed Rinpoche

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Là một dịch giả lão luyện, Ngài đã du hành đến Ấn Độ thọ nhận trao truyền từ Đức Hungkara và đắc thân trí tuệ bất nhị. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Hóa thân đời hiện tại của Ngài là Đại Khai Mật Tạng Vương Terton Namkha Rinpoche. Trong thời đại suy đồi tâm linh này, Đức Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh như một hiển thân của lòng từ bi tự nhiên và giác tánh phi thời gian.

Read more
dc0af348ed57fc03f64485f62ffd38e8-1

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo

Đức Namkhai Nyingpo cũng là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Khi hành thiền tại Hang Trường Lệ của Kharchu tại Lhodrak, Ngài đã có những linh kiến của rất nhiều các Bổn tôn và thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Thủ Ấn.

Read more
_wsb_508x374_ShakyamuniBuddha

Đại Dịch Giả Vimalamitra

Đạo Sư Vimalamitra là vị lỗi lạc nhất trong 500 học giả. Ngài trở thành cầu nối để tất cả Phật Pháp được dịch sang tiếng Tạng và nắm vững đại dương chỉ dẫn; mọi giáo lý Kim Cương Thừa ngoại và nội, cũng như Luật, Kinh và Luận Tạng. Bởi Ngài đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo và thấu suốt mọi giáo pháp không một chút mê mờ, Ngài ngự trên ngai sư tử hai tầng.

Read more