11800125_146497155683087_2680875449978219361_n

Ước nguyện của Viet Rigpa Lotsawa Project

Viet Rigpa Lotsawa có ước nguyện sâu xa được giúp đỡ, hỗ trợ, đào tạo thế hệ dịch giả trẻ, mới – những người có tài năng, nhiệt thành, tâm huyết, tín tâm và luôn đặt lợi lạc giáo Pháp cao hơn tất cả nghiên cứu, tu học Phật Pháp để phiên dịch Kinh sách Kim Cương Thừa từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nguyện cầu cho tất người dân Việt Nam thông hiểu giáo lý, tu tập Phật Pháp để có đời sống hạnh phúc, ý nghĩa thực sự.

Read more