temples-in-indonesia

Chương 3: Nhân Sinh Quan Và Vũ Trụ Quan Phật Giáo—buddhist Points Of View On Human Life And Buddhist Cosmology

(A) Nhân sinh quan và vũ trụ quan của đạo Phật—Buddhist outlook on life and world (B) Nhân Sinh Quan Phật Giáo—Buddhist point of view on human life I. Hữu Tình Chúng: satta-sacetano (p)—Sattva-sacetana (skt).  1) Hữu Tình Chúng: satta-sacetano […]

Read more
1 3 4 5 6 7 48