Bậc thủ ngôi thứ 37 của Truyền thừa Drikung Kagyu trao truyền Pháp chuyển di tâm thức Phowa

Chetsang Rinpoche

Đại Pháp môn Phowa của Dòng truyền thừa Drikung Kagyu

Nhân chuyến hoằng pháp sắp tới của Sư Tổ Chetsang Rinpoche tại Hà Nội từ 23-31/1/2019 tại chùa Pháp Vân và chùa Sủi. Nguyện có nhiều người được gặp và nghe giáo pháp trân quý từ ngài. Nguyện mọi sự cát tường! Om Mani Padme Hung!

Chúng ta thật may mắn khi được Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, vị thủ ngôi dòng truyền thừa Drikung Kagyu, hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, đã từ bi chấp nhận lời thỉnh cầu của hàng đệ tử để ban cho chúng ta giáo pháp và hướng dẫn thực hành pháp Phowa trân quý này vào ngày 24/1/2019 (thứ Năm) tại chùa Pháp Vân, địa chỉ 1299 Đường Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam.

 

Giới thiệu ngắn gọn về Drikung Phowa:

Đối với các Phật tử và những người theo các con đường tâm linh khác, việc chuẩn bị cho cái chết và mối liên hệ của cái chết [với đời sống hàng ngày] để học được cách sống [tốt hơn, sống bình an, tái sinh hỷ lạc] là tối quan trọng. Do bởi chúng ta hoặc người thân [của chúng ta] có thể phải đối diện với cái chết phi thời, không dự tính trước được, chúng ta cần những thực hành có thể trực tiếp giúp chúng ta một cách nhanh chóng tại thời điểm chúng ta lìa đời. Thực hành Phowa là phương pháp trực tiếp và nhanh chóng nhất để đảm bảo cho một người có được một sự tái sinh thiện lành và có khả năng đạt được giác ngộ khi thời điểm đến. Người ta nói rằng, thậm chí những người tội lỗi nhất cũng có khả năng đạt được giác ngộ thông qua thực hành pháp Phowa. Những thực hành này là con đường rất quan trọng, được Đức Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) trân trọng, có thể giúp phục hồi sinh lực sống, các cảm xúc ô nhiễm, các hành động tiêu cực, các giới nguyện và hứa nguyện bị đứt gãy của chúng ta; và quan trọng nhất, chúng ta có thể tích lũy công đức cần thiết và sự kết nối để được tái sinh vào cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà và tiến triển nhanh chóng trên con đường giác ngộ.

Sự trao truyền giáo pháp Phowa do các đạo sư dòng Drikung Kagyu nắm giữ. Dòng Drikung Kagyu nổi tiếng với năng lực trao truyền một cách thành công năng lực thiền định Phowa cho những hành giả được thọ nhận quán đảnh và chí thành hành trì pháp môn này. Sự trao truyền pháp Phowa do các Lạt ma dòng Drikung thực hiện đã trở nên nổi tiếng với tên gọi “Drikung Phowa Chenmo” – hay là Đại pháp Phowa của dòng Drikung. Pháp Phowa của dòng Drikung đã trở nên vô cùng oai lực và lễ truyền pháp “Drikung Phowa Chenmo” cứ 12 năm một lần tại Drongor Sumdho tại [tổ đình] Drikung ở miền trung Tây Tạng đã trở thành một truyền thống tôn giáo nổi tiếng nhất tại Tây Tạng. Sự nổi tiếng của Pháp Phowa này tiếp tục lan truyền vì có hàng ngàn người tham dự đã kinh nghiệm những dấu hiệu [thành tựu] của pháp Phowa trong quá trình truyền “Lung” (Truyền sự Gia trì) do một vị thủ ngôi của dòng Drikung Kagyu trao truyền.

Điểm quan trọng khi nhận quán đảnh Phowa là quán đảnh phải được một bậc tái sanh (Tulku – tức là một vị Lạt ma tái sanh) – vị tiếp tục kế thừa và trì giữ dòng truyền thừa Phowa của các vị Đạo sư – trao truyền. Sự gia trì của một lễ quán đảnh như vậy sẽ bảo đảm cho việc thực hành [của các đệ tử] được an toàn vì suối nguồn gia trì của dòng truyền thừa sẽ tuôn chảy không ngăn ngại đến các đệ tử và mang lại cho họ các kết quả nhanh chóng. Sự tín tâm vào vị Lạt ma tái sanh (vị ban quán đảnh) là tối quan trọng. Nếu hành giả có tín tâm to lớn và có lòng sùng mộ thì kết quả sẽ rất nhanh chóng và vô cùng mạnh mẽ [đối với hành giả đó]. Những hành giả tận tụy không có một chút hoài nghi nào đối với năng lực của vị Lạt ma và những giáo pháp mà ngài trao truyền có thể kinh nghiệm dấu hiệu của Phowa chỉ thông qua việc nhận truyền Lung (Truyền sự Gia Trì). Đã có nhiều hành giả trên thế giới có được những kinh nghiệm này.

Do bởi năng lượng tích tập của dòng truyền thừa Drikung Kagyu và sự gia trì từ chính giáo pháp, vị Lạt ma có thể trao truyền trực tiếp sự gia trì của thực hành này đến các đệ tử thanh tịnh và chí thành – những người có thể kinh nghiệm các dấu hiệu một cách nhanh chóng. Khi một người nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào của thiền định Phowa, thì người đó được coi như đã được chuẩn bị để có thể bước vào cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà (Dewachen) vào thời điểm lìa đời. Giáo pháp dậy rằng người đó sẽ không bị quay trở lại cõi luân hồi nữa (không bị tái sinh theo nghiệp vào cõi luân hồi nữa) sau khi đã đến được cõi Cực lạc và người đó có thể nhanh chóng đạt giác ngộ.

Do bởi tất cả các lý do này, pháp Drikung Phowa đã trở thành đặc biệt thích hợp trong thời đại ngày nay, bởi vì trong xã hội ngày nay, chúng ta không có đủ thời gian cũng như không có đủ điều kiện để có thể đi trên con đường đạo lộ như các vị tiền bối của chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta rất cần một con đường tâm linh đơn giản, thích hợp, trực tiếp và có thể giúp chúng ta chuyển hóa các căng thẳng và nhịp sống hiện đại thành một năng lực mạnh mẽ có khả năng cắt xuyên thủng chủ nghĩa vật chất và sự bám chấp của chúng ta vào thế giới bên ngoài, đánh thức [tiềm năng] trực nhận Phật tánh trong mỗi chúng ta.

Pháp thực hành Drikung Phowa tuy đơn giản nhưng lại [có năng lực] vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có cơ hội như hàng ngàn người dân Tây Tạng để thành thục thực hành pháp Phowa này, giúp chúng ta chuyển hóa kinh nghiệm lìa đời mà chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua, thành một con đường dẫn đến sự trực nhận được Cõi Tịnh độ Cực Lạc (Dewachen). Pháp thực hành Phowa vô cùng oai lực này đã được trao truyền [không gián đoạn] từ thời của Sơ Tổ – Đức Jigten Sumgon [Đấng sáng lập ra dòng truyền thừa Drikung Kagyu (1143-1217) – đấng được coi là một vị Phật thứ nhì] đến các bậc trì giữ kế nhiệm của dòng truyền thừa cho đến ngày nay.

Nguồn: Garchen Vietnam – Drikung Garchen Phuntsok Choling


Drikung Phowa Chenmo (‘JAG-TSHUG-MA’)

On the occasion of coming dharma tour of H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche in Hanoi from 23-31 January 2019 in Phap Van Temple and Sui Temple. May many people have golden opportunity to meet and learn precious dharma from H.H. Chetsang Rinpoche. May all be auspicious! Om Mani Padme Hung!

It is our great fortune that His Holiness Drikung Kyabgon Chetsang, the emanation of Chenrezig, has very compassionately accepted to bestow this precious Phowa teachings and practice on 24 January 2019 (Thursday) on Phap Van temple in 1299 Giai Phong street, Hanoi, Vietnam.

Brief introduction of Drikung Phowa:

The utter importance of preparing to die and its relationship to know how to live is crucial for everyone on the Buddhist and other spiritual paths. Because we or loved ones may face the possibility of sudden or unexpected death, we need practices that can quickly and directly help us at the time of death. The Phowa practice is the most direct and quickest method by which one may be assured of a positive rebirth and possibly enlightenment when that time comes. It is said that even the heaviest of sinners has a chance for enlightenment through the practice of the Phowa. These practices are crucial ways, honored by Guru Rinpoche (Padmasambhava) himself, to repair our life force, our emotional afflictions, our negative deeds and/or our broken vows and promises; and most importantly, we can be granted the needed merit and connection to be reborn in Buddha Amitabha’s Pure Land and quick progress to enlightenment.

This Phowa transmission of the teaching is held by the Drikung Kagyudpa. The Drikung Kagyu lineage is famous for its ability to successfully transfer the power of the Phowa meditation to initiated and devoted practitioners who practice it. The Phowa transmission given by the Drikung Lamas came to be known as the “Drikung Phowa Chenmo” – the Great Drikung Phowa. The Drikung Phowa became so powerful that it became one of the most renowned religious tradition in Tibet to have a Drikung Phowa Chenmo ceremony every twelve (12) years at Drongor Sumdho at Drikung in central Tibet. The fame of this Phowa continued to spread as thousands of participants would experience the signs of the Phowa during the ‘Lung’ (Blessing Transmission) given by a head Lama of Drikung Kagyu.

When taking the initiation of Phowa, it is important to receive the initiation from a Tulku (i.e., incarnate Lama) who continues the line of succession of the Phowa lineage of Gurus. The blessings of such an initiation will render the practice safe as the blessings of the lineage will flow unhampered to meet the disciple and bring with them quick results. Faith in the Lama Tulku is of primary importance. If the faith is very strong, coupled with devotion, then the results will be very powerful and immediate. The devoted practitioner who has no doubt in the qualified Lama and teachings can experience the sign of Phowa merely through receiving the Lung (Blessing Transmission). This has been experienced by many practitioners around the world.

Due to the accumulated energy of the Drikung Kagyu lineage and the blessing of the teaching itself, the qualified Lama is able to directly transfer the blessings of this practice to the pure and devoted disciples who can experience the signs very quickly. When one has received any of the signs of the Phowa meditation, then one is considered to be prepared to enter into the Buddha-field of Amitabha Buddha (Dewachen) at the time of death. It is taught that one does not return to the samsaric realms after having entered Dewachen and that one can quickly achieve Enlightenment.

Because of all this, the Drikung Phowa is becoming particularly relevant in these times simply because in today’s society we do not have the time nor the circumstances to walk the spiritual path of the Dharma as did our predecessors in the past. We desperately need a spiritual path that is simple, relevant, and direct, enabling us to transform the stresses and pace of modern life into a vital force that cuts through materialism and attachment to worldly phenomenal, and awakens in us the realization of our Buddha-natures.

The Drikung Phowa practice is simple and yet powerful. We will have the same opportunity as did the thousands of people in Tibet to master the Phowa practice, enabling us to transform the experience of death, which is a certainty, into a passage to the realization of Dewachen (Blissful, Pure Land). This powerful Phowa practice has been transmitted from the time of Lord Jigten Sumgon [the founder of the Drikung Kagyu Linage (1143-1217) – thought of as the second Buddha] through the successive line of the Drikung Kagyu lineage holders till today.

Source: Garchen Vietnam – Drikung Garchen Phuntsok Choling