Thực hành Tonglen giúp hiểu rõ rằng chúng ta có một điều rất tuyệt vời để trao tặng người khác

TONGLEN PRACTICE WILL HELPS US TO UNDERSTAND THAT WE HAVE GREAT KINDNESS TO GIVE TO OTHERS

If we want to help others in this way, and not just ourselves, there is another version of this practice, called in Tonglen Buddhism. 

Instructions for Tonglen. 

The first stage is preparation. Please straighten your back and let your feet touch the floor (if you are sitting on a chair). The palms are pressed to the stomach (but not very much).

The second stage is that you inhale the pain of all who suffer. You can represent one person or many, or a whole territory, a whole country, or the whole world. And now breathe out all the good, positive things that you can give to others with loving kindness. 

We take everything bad and give everything good. This practice helps us to understand that we have great kindness that we can give and give to others. Do not be afraid that you will harm yourself with this visualization. Tonglen does not harm. This is a very strong practice of helping others. Please do it for your country.

Mantra of compassion in the performance of Rinpoche – Om Mani Padme Hung.

I pray for you, for your country. Please keep humanity and positivity, and I hope these difficulties will soon end, and peace and prosperity will flourish. I’m with you!

Dungsey Gyetrul Jigme Rinpoche
Source: Ripa Tashi Choeling Vietnam


THỰC HÀNH TONGLEN GIÚP HIỂU RÕ RẰNG CHÚNG TA CÓ MỘT ĐIỀU RẤT TUYỆT VỜI TRAO TẶNG NGƯỜI KHÁC

Nếu chúng ta muốn giúp người khác theo cách này, không chỉ bản thân chúng ta, thì có một cách thực hành khác, gọi là Pháp Tonglen. 

Hướng dẫn Tonglen.
Giai đoạn 1: Chuẩn bị. Hãy dựng thẳng lưng lên và đặt chân bạn chạm đất( nếu bạn ngồi trên ghế). Hai lòng bàn tay được đặt tựa vào bụng (tuy nhiên không cần ấn mạnh quá).

Giai đoạn 2: Bạn sẽ nhận lãnh những nỗi đau mà tất cả chúng sinh đang phải chịu đựng. Bạn có thể đại diện cho 1 người hoặc nhiều người hoặc toàn bộ cả khu vực, đất nước hay cả thế giới. Và bây giờ, hãy trao tặng tất cả những gì tốt đẹp, tích cực bạn có thể cho người với lòng bi mẫn, 

Chúng ta nhận lấy điều xấu và cho đi điều tốt. Thực hành Pháp này giúp chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta có một điều rất tuyệt vời và có thể trao tặng người khác. Bạn không phải sợ nếu quán tưởng như thế sẽ gây hại bản thân. Tonglen không làm hại. Đó là pháp thực hành mạnh mẽ giúp cho những người khác. Hãy làm điều này cho đất nước của bạn.

Câu chú về lòng bi mẫn của Rinpoche là Om Mani Padme Hung. Tôi cầu nguyện cho bạn, cho đất nước của bạn. Hãy giữ lòng nhân từ và thái độ tích cực, và tôi hy vọng mọi khó khăn sẽ chóng qua, và hòa bình thịnh vượng sẽ tuôn phát triển. Tôi luôn bên bạn. 

Dungsey Gyetrul Jigme Rinpoche
Nguồn: Ripa Tashi Choeling Vietnam