tibetan-buddhist-texts

Quỹ Dịch Thuật Viet Rigpa Lotsawa

 

 

QUỸ DỊCH PHÁP

VIET RIGPA LOTSAWA FUND

Quỹ Dịch thuật  Phật Pháp Viet Rigpa Lotsawa (Gọi tắt là Quỹ Lotsawa) của Dự án Dịch Pháp Viet Rigpa Lotsawa Project thuộc Tổ chức phi lợi nhuận Viet Rigpa Foundation, thành lập vào năm 2016 với tâm nguyện sâu xa được hỗ trợ và thúc đẩy công tác nghiên cứu Phật học và đẩy mạnh sự thực hành Phật pháp nói chung và Kim Cương Thừa nói riêng khắp đất nước Việt Nam.

Quỹ Lotsawa quyết định thực hiện chương trình gây quỹ nhằm đào tạo, nuôi dưỡng một thế hệ các dịch giả trẻ, mới để đảm nhiệm việc chuyển dịch những tác phẩm về Giáo Pháp Kim Cương Thừa bằng tiếng Anh sang tiếng Việt đã được chọn lọc theo lộ trình: Dịch tin tức Phật Pháp – Dịch sách Phật Pháp – Dịch Kinh – Dịch Pháp Hội.

Với tâm nguyện sâu xa này, Viet Rigpa Lotsawa đang và sẽ hợp tác với các Tổ chức Dịch Pháp Quốc tế lớn nhất hiện nay như Khyentse Foundation của Ngài Dzongsar Khyentse Rinpoche, Padmakara Foundation của Ngài Jigme Khyentse Rinpoche, Dharmakara của Ngài Chokyi Nyima Rinpoche và FPMT của Ngài Lama Zopa Rinpoche nhằm hỗ trợ và đào tạo các dịch giả trẻ đủ tâm, đủ tài, đủ đức để chuyển dịch những lời dạy của chư Đạo sư, chư Phật cống hiến cho vườn hoa Giáo Pháp ngày một hưng thịnh.

Quản trị Quỹ: Viet Rigpa Lotsawa Project  – Viet Rigpa Foundation

Email: rigpa.vn@gmail.com /vietrigpalotsawa@gmail.com

Website: vietrigpa.org / vietrigpalotsawa.org

CÁC ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 1. Phạm vi của Quỹ

Việc thành lập Quỹ Rigpa Lotsawa nhằm giúp đỡ Phật Pháp ngày một hưng thịnh tại Việt Nam thông qua việc đào tạo, nuôi dưỡng một thế hệ các dịch giả trẻ, mới để đảm nhiệm công việc dịch thuật những tác phẩm về Giáo Pháp Kim Cương Thừa bằng tiếng Anh sang tiếng Việt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Được áp dụng trong phạm vị những hoạt động liên Pháp như Đào tạo, nuôi dưỡng, hỗ trợ các dịch giả tu học tại Nepal, Ấn Độ, Bhutan…; Ấn tống Kinh sách.

Điều 3. Địa vị pháp lý của Quỹ

Quỹ được thành lập dựa trên Nhân quả, do tín tâm của các Mạnh Thường Quân tin sâu nơi Nhân Quả và giáo lý của Đức Phật muốn ủng hộ để giúp Chánh Pháp được Phát triển, được vận hành trên tinh thần tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ huy động nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức, các Mạnh thường quân để hỗ trợ tài chính phát triển Giáo Pháp và những hoạt động liên quan đến Pháp. Đảm bảo sử dụng nguồn tịnh tài một cách đúng đắn.

Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Quỹ

Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ, có Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 6. Quản lý và điều hành Quỹ

Quỹ thực hiện việc lập dự toán, quản lý thu, chi và quyết toán tài chính.

Điều 7. Nguồn thu của Quỹ

Các Phật tử – Từ các Mạnh thường quân; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;  Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nội dung chi từ Quỹ

Hỗ trợ Ấn tống Kinh sách – Đào tạo, nuôi dưỡng, hỗ trợ các dịch giả tu học tại Nepal, Ấn Độ, Bhutan…

Điều 9. Nguyên tắc sử dụng Quỹ 

Bảo đảm công bằng, đúng mục đích, đúng đối tượng, không dàn trải, có hiệu quả. – Các khoản chi từ Quỹ đảm bảo hợp lý, đem lại lợi ích thiết thực. – Hoạt động của Quỹ được kiểm toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 10. Chế độ báo cáo thống kê và tài chính

Quỹ báo cáo về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ theo quy định hiện hành. Quỹ Rigpa Lotsawa được thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê theo quy định hiện hành.

Quỹ được khởi tạo và cúng dường lên Chư Đạo Sư, Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp và các Bậc Hộ trì Chánh Pháp… tại Hà nội nhân ba sự kiện quan trọng là Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật Niết Bàn vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 (ngày 21 tháng 5,năm 2016 Tây lịch). Năm 2016 cũng năm Đản sanh của Đức Liên Hoa Sanh Tôn Quý.

Mong mọi sự đi theo tâm nguyện lợi sinh của các Ngài thật tốt lành !

Viet Rigpa Lotsawa Fund