mona09

Tu viện truyền thống Kathok

Theo những ghi chép lịch sử, Đạo sư Liên Hoa Sinh cùng đoàn tùy tùng gồm vua và quan lại của Ngài đã ở lại để thực hành Pháp trong 25 ngày. Thậm chí, Đạo sư Liên Hoa Sinh đã làm lễ gia trì cho tự viện này 13 lần. Sự chuyển hóa kỳ diệu cùng dấu chân, dấu tay linh thiêng của họ đã làm cho thánh địa Kathok siêu việt và độc đáo như là cõi Tịnh Độ xứ Oddiyana của Đức Liên Hoa Sinh.

Read more
1 2 3 4 7